Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

16 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Mk 1,40-45

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony". Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich".
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

            „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić."
      Jakże piękna prośba trędowatego skierowana do Jezusa: prośba o uwolnienie od trądu, prośba o łaskę zdrowia i możliwość prowadzenia normalnego życia w społeczności – ale prośba, która jednocześnie nie chce wykraczać poza wolę Chrystusa Pana. Stąd: „Jeśli chcesz...". Jeśli jest taka Twoja wola, Panie, obdarz mnie tą łaską.
      Pragnienie, by przede wszystkim realizowała się Boża wola. Takie powinno być i nasze pragnienie. Do tego powinniśmy dążyć. Zresztą, tak nas uczy Jezus we wzorze modlitwy, który nam pozostawił. Mówi nam, byśmy się modlili: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi". Modląc się tymi słowami codziennie mamy coraz głębiej wnikać w ich treść i coraz bardziej rozumieć, że wypełnienie, realizowanie Bożej woli, ma być nie tylko intencją naszej modlitwy, ale także naszym nieustannym osobistym wysiłkiem. Jeśli bowiem mówimy przez słowa modlitwy, że chcemy, by Boża wola się realizowała na ziemi, to także przez nasze czyny powinniśmy pokazywać nasze zatroskanie o czynienie tej woli Boga tam, gdzie jesteśmy.
      Wsłuchujmy się dobrze w te słowa modlitwy tak dobrze nam znanej, modlitwy przekazanej nam przez Jezusa. I kiedy codziennie prosimy o to, by wola Pana się realizowała w naszym świecie – na ziemi, tak jak to jest w niebie – to równocześnie starajmy się o to, by wolę Bożą zawsze realizować naszym życiem.

15 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚRODA  PIERWSZEGO  TYGODNIA  ZWYKŁEGO

Mk 1,29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają".
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem". I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

            „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, (...) udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił."

      Ewangelista, św. Marek mówi nam dzisiaj o modlitwie Jezusa. Zauważmy: gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, udał się na miejsce odosobnione, by się modlić, by rozmawiać z Ojcem. Od tej rozmowy, od modlitwy rozpoczął swój dzień.
      Modlitwa Jezusa jest także dla nas przykładem. Jezus uczy nas, byśmy potrafili „udawać się na miejsce pustynne". Oznacza to, że powinniśmy umieć znajdować taki czas w swojej codzienności, kiedy odłożymy na bok różne nasze sprawy i zajęcia, kiedy zatrzymamy się w naszym zabieganiu – po to, aby spotkać się w wyciszeniu naszego serca z Nim, z Bogiem. Szczególnie cennym czasem na takie spotkanie z Bogiem powinien być czas naszej modlitwy porannej, modlitwy rozpoczynającej nowy dzień naszego życia, obowiązków, pracy. Czas, w którym Bogu możemy podziękować za ten nowy dzień życia, który nam dał i jednocześnie polecić Jego opiece to wszystko, co tego dnia będziemy robić i przeżywać.
      A jak to wygląda w twoim życiu? Czy jest w twoim codziennym życiu czas na poranną modlitwę? A tak bardzo konkretnie: czy dziś znalazłeś czas na modlitwę? Czy swój dzień dziś zacząłeś czasem poświęconym na rozmowę z Bogiem? Jezus daje ci przykład. Staraj się Go naśladować.

14 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży".
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego". Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne". I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

            „Wiem, kto jesteś: Święty Boże."
      W dzisiejszej Liturgii Słowa czytamy fragment z Ewangelii wg św. Marka mówiący nam o wypędzeniu złego ducha przez Jezusa. Zwraca uwagę fakt, że ten zły duch zna Jezusa, potrafi powiedzieć kim On jest. Mówi, że jest „Świętym Boga". Jednak ta wiedza nie prowadzi go do tego, by oddać jakikolwiek hołd Jezusowi, by zmienić w jakikolwiek sposób swe postępowanie. Mówiąc inaczej: pozostaje złym duchem. Wiedza o sprawach religijnych, wiedza o sprawach Bożych nie musi prowadzić do dobrego życia. Można z pamięci recytować nawet najdłuższe teksty z Pisma św., można zdobywać bardzo dobre, a nawet celujące oceny z wiadomości katechetycznych, można zdobywać nagrody w konkursach religijnych – ale w swym postępowaniu być dalekim od tego, by tę poznaną wiedzę stosować w praktyce dnia codziennego.
      Może więc trzeba by było, byśmy pomyśleli o tym, jak staramy się pogłębiać swoją wiedzę religijną – przez czytanie i słuchanie słowa Bożego, przez lekturę książek i prasy religijnej, przez korzystanie z katolickich audycji w radiu i TV. A więc: czy naprawdę dbamy o poznanie prawd naszej wiary? Jednak musi być także i kolejne pytanie: na ile staramy się kształtować swoje życie według tej nauki, którą poznajemy.
      Może trzeba, byśmy o tym pomyśleli? Może trzeba byś TY o tym pomyślał?

13 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

            „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię."
      Oto, z dniem dzisiejszym, po zakończeniu okresu Bożego Narodzenia, w poszczególne dni okresu zwykłego, będziemy sięgać do tekstów Ewangelii według św. Marka. Właśnie św. Marek, autor najstarszej z czterech ewangelii kanonicznych, według tradycji uczeń św. Piotra Apostoła, będzie nam w tym czasie najbliższych tygodni przedstawiał swoje świadectwo o Jezusie Chrystusie i o Jego nauczaniu podczas publicznej działalności.
      Dziś słyszymy, jak św. Marek przytacza słowa Chrystusa Pana wzywające do nawrócenia i do wiary w Ewangelię. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię." Słysząc te słowa może nam nasunąć się myśl – czy do nas też są one skierowane. Przecież my jesteśmy ludźmi wierzącymi. Czy Jezus i do nas mówi „wierzcie", „nawracajcie się"? Tak, bo musimy przez całe nasze życie pracować nad swoja wiarą, starać się głębiej, mocniej wierzyć Chrystusowi Panu. Musimy przez całe nasze życie nawracać się – walcząc ze swoją słabością, niedoskonałością, ze swoimi wadami – by unikać zło, a czynić dobro. Musimy ciągle prosić o pomoc Bożej łaski, by On, nasz Pan, wspierał nasz wysiłek: wysiłek wiary i życia chrześcijańskiego. „Panie, zaradź mojemu niedowiarstwu" – proszono Jezusa. I my też prośmy o siłę do realizacji tego Jezusowego wezwania z dzisiejszej Ewangelii.

11 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Łk 5,12-16
Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony". I natychmiast trąd z niego ustąpił.
A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich".
Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

 

„Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić."

Powoli kończy się okres Bożego Narodzenia, jutrzejsza niedziela Chrztu Pańskiego właśnie zamknie ten czas i rozpocznie się okres zwykły w liturgii. Św. Łukasz, Ewangelista, przedstawia nam w dzisiejszym fragmencie ewangelicznym relację o uzdrowieniu człowieka dotkniętego chorobą trądu. Warto zwrócić szczególną uwagę na jego prośbę skierowana do Jezusa: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Prośba o łaskę zdrowia, ale bardziej dostrzegamy: wyznanie wiary trędowatego, że Chrystus ma moc dokonania tego cudu oraz poddanie się Jego woli, woli Pana i Zbawiciela. Ten człowiek chory, który padł na twarz przed Jezusem uczy nas podobnej postawy – szczególnie w odniesieniu do naszej modlitwy. Nasza modlitwa powinna być podobna do tych słów człowieka dotkniętego nieszczęściem trądu:
- każda nasza modlitwa powinna być naszym wyznaniem wiary we wszechmoc Bożą;
- każda nasza modlitwa powinna być wyrażeniem naszej gotowości do tego, by pełnić wolę Boga w naszym codziennym życiu;
- każda nasza modlitwa powinna być także naszym zasłuchaniem w to, co Jezus chce nam powiedzieć – po to, byśmy tę Jego wolę względem nas mogli potem jak najlepiej pełnić.
Taka powinna być nasza modlitwa. Taka powinna być twoja modlitwa.
Spróbuj się zastanowić, czy twoja modlitwa rzeczywiście taką jest.

4 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

J 1,35-42

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży". Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?"
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?"
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie". Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza" (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas" (to znaczy: Piotr).

 

            „Znaleźliśmy Mesjasza!"
      Można sobie próbować wyobrazić wielką radość Andrzeja, jednego z tych, którzy poszli za Jezusem – kiedy to następnego dnia spotkał swego brata, Szymona. Radość tę wyraża wypowiadając te właśnie słowa: „Znaleźliśmy Mesjasza!", a wiec znaleźliśmy Tego, na którego czekano w Narodzie Wybranym od wieków. Przyszedł już Ten, który był zapowiadany przez słowo Boże głoszone przez proroków. Jest już pośród Swego ludu Ten, który ma dokonać odkupienia rodzaju ludzkiego. Andrzej dzieli się swą radością ze swoim bratem tak, jak pewnie i z innymi osobami także dzielił się swoja radością. Tak, jak potem apostołowie i inni świadkowie Jezusa mówili o Nim ludziom, których spotykali.
      Dzielić się Jezusem, słowem o Jezusie, nauką Jezusa – to wielka radość. I taka radość powinna nam towarzyszyć, i taką radość powinniśmy nieść naszym bliźnim. Szczególnie czas trwającego jeszcze okresu Bożego Narodzenia to okazja do tego, by się dzielić radością z tego, że Jezus się narodził. Ale całe nasze życie powinno być naszym nieustannym świadczeniem o tym, że Jezus jest naszym Panem, że On przyszedł na świat, że nas odkupił, że pozostaje z nami w Eucharystii. Obyśmy potrafili innym mówić o naszym Panu i Bogu, o Jezusie Chrystusie.
       Św. Andrzej, Apostoł, niech nam będzie przykładem.

3 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

J 1,29-34

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym». Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym".

 

            „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata."
      Św. Jan Chrzciciel stając przed ludźmi, którzy przychodzili do niego, by słuchać jego nauczania i z jego rąk przyjmować chrzest – przygotowując się na spotkanie przychodzącego Mesjasza – daje świadectwo o Jezusie, kiedy Ten również przybywa nad Jordan. Mówi o tym, że właśnie Jezus jest Tym, na którego czekali i na którego przyjście się przygotowywali.
      Te same słowa słyszymy podczas każdej Mszy św., kiedy zbliża się moment Komunii św. Kapłan ukazuje nam Hostię – Jezusa Eucharystycznego. Mówi i nam: OTO BARANEK BOŻY. Trzeba nam się wsłuchać w te słowa i z wiarą przyjąć prawdę, którą te słowa wyrażają. Jezus, Oczekiwany przez wieki, obiecany przez Boga Mesjasz, Zbawiciel świata, narodzony w Betlejemskiej stajence, jest obecny pośród Swego ludu podczas każdej Ofiary Eucharystycznej. On pozwala nam przyjmować Siebie, Swoje Ciało i Krew, w Komunii św. Kiedy to sobie przypominamy, kiedy staramy się coraz bardziej wejść w treść tej prawdy, to myślimy o tym, jak wielkim darem obdarzył nas Pan – jak wielkim darem jest Msza św., jak wielkim darem dla nas jest możliwość uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej. Rozważajmy tę prawdę często. I pomyślmy nad tym, czy rzeczywiście staramy się z jak największą gorliwością uczestniczyć we Mszy św., w naszym spotkaniu z Jezusem, Barankiem Bożym.

2 stycznia 2014

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

J 1,19-28

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?" On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem".
Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?"
Odrzekł: „Nie jestem".
„Czy ty jesteś prorokiem?"
Odparł: „Nie!"
Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?"
Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz".
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?"
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała".
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

            „Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała."

      Dzięki dzisiejszemu fragmentowi Ewangelii możemy powiedzieć, że Jan Chrzciciel raz jeszcze daje nam świadectwo o Jezusie – to Ten, któremu On, Jan, nie jest „godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała". W ten sposób bardzo obrazowy wyraża Jan prawdę o wielkości Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Widzimy więc, że to świadectwo dawane przez Poprzednika Jezusa ma swoje znaczenie nie tylko podczas Adwentu (kiedy to zwykle słuchamy słów proroka mówiącego o tym, ze trzeba „prostować drogi" na przyjście Mesjasza). Wezwanie do nawrócenia, do pracy nad sobą, wezwanie do gotowości, aby z wiarą spotkać i przyjąć Jezusa – jest wezwaniem ciągle aktualnym.
      Słuchając świadectwa Jana Chrzciciela – odpowiedz swoją wiarą w Synostwo Boże Jezusa, Zbawiciela świata. Przyjmując świadectwo wiary dawane przez Poprzednika Pana – wypowiedz swoją wiarę w Jezusa. I stawaj się też coraz mocniejszym, bardziej zdecydowanym głosicielem Jego nauki, bądź świadkiem swej wiary dla tych, których będziesz spotykał na drodze swego życia.
      Może właśnie dziś, jeszcze na progu nowego roku, zrób sobie postanowienie, że będziesz szczególnie starał się być świadkiem swej wiary w tym nowym, rozpoczętym roku...

31 grudnia 2013

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

J 1,1-18

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie". Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

          „Przyszło do Swojej własności, a Swoi Go nie przyjęli."
     W ostatnim dniu roku kalendarzowego czytamy podczas Liturgii Mszy św. przepiękny Prolog Ewangelii wg Św. Jana. Tekst ten, jakże głęboki, mówiący o Chrystusie – Słowie, mówi zarówno o tym, że Jezus jako Bóg nie miał początku, że Jemu całe stworzenie zawdzięcza swe istnienie; jak też i o tym, że „Słowo stało się Ciałem", a więc o tym, że w pewnym momencie historii zbawienia Syn Boży przyjął naturę ludzką, stał się Człowiekiem, narodził się jako Dziecię w Betlejem. W tekście Prologu Janowego brzmią też mocno słowa, które już na początku relacji o Jezusie mówią o tym, że nie wszyscy chcieli słuchać Jego nauczania, nie chcieli uznać Jego godności mesjańskiej, nie przyjęli Jego Ewangelii – „Swoi Go nie przyjęli". Ciągle, w każdym wieku i pokoleniu, pojawiali się i pojawiają ci, którzy nie chcą przyjąć Jezusa, nie chcą iść drogą Jego nauki, nie chcą wyznać wiary w Jego Synostwo Boże. A czy ty go przyjąłeś? Czy naprawdę wierzysz w Jezusa, Syna Bożego, Zbawiciela? Czy wierzysz Jemu – przyjmując z zaufaniem prawdę Jego nauki? Czy swoim postępowaniem dajesz temu świadectwo? Dziś mamy ostatni dzień roku, dokonujemy różnego rodzaju podsumowania, patrzymy wstecz na wydarzenia minionych miesięcy... Może warto, byś dokonał rachunku sumienia pytając się siebie: czy ty przyjąłeś, naprawdę przyjąłeś, Jezusa?

30 grudnia 2013

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Łk 2,36-40

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

          „ (...) sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy."
     Dzisiejszy tekst Ewangelii, który jest czytany we Mszy Św., mówi o Maryi i Józefie, którzy przybyli wraz z Dziecięciem do Jerozolimy, by wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów ST. Spotkali tam Symeona, o czym mówi tekst wcześniejszy. Była tam także (o czym słyszymy dziś) Anna, kobieta w starszym wieku, która również rozpoznała w Jezusie Mesjasza zapowiedzianego w Starym Testamencie – i wielce się uradowała spotkaniem z Nim. Mówi nam św. Łukasz o tym, że Anna „sławiła Boga" i „mówiła o Nim (tzn. o Dziecięciu)". Zatrzymajmy się szczególnie przy tej drugiej czynności owej kobiety. Ewangelista informuje nas, że mówiła ona o Jezusie, dzieliła się swoją radością z przyjścia na świat Mesjasza, z wypełnienia zapowiedzi danych przez Boga Narodowi Wybranemu.
     Prorokini Anna jest dla nas przykładem dzielenia się z innymi świadectwem o tym, że Jezus się narodził, o tym, ze Dziecię Betlejemskie – to Zbawiciel świata, Syn Boży. My mamy dziś, w XXI wieku, być głosicielami Chrystusa, niosącymi innym naszą radość z tego, ze Bóg spełnił Swą obietnicę odkupienia świata.
W tym czasie świątecznym bądź szczególnym świadkiem Jezusa dla tych, których będziesz spotykać w swej codzienności.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version