Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

28 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚRODA DRUGIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 20,17-28

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.
Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem.
Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

 

     „ (...) kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą...”
Przedziwna miara wielkości człowieka zostaje nam przedstawiona przez Jezusa. W czasie, kiedy wielu ludzi próbuje na różny sposób zdobywać wielkość, znacznie – i często ich dążenia nie zwracają uwagę na krzywdę, na poniżenie drugiego człowieka – oto Jezus nam mówi o „służbie”, o „daniu życia” jako o wyznaczniku prawdziwej wielkości. Chociaż możemy, oceniając w perspektywie czysto ludzkiej, sprzeciwiać się takiemu postawieniu sprawy, to jednak dostrzegamy przykłady tego, że prawdziwe są słowa Jezusa. On sam zresztą dał nam przykład: Syn Człowieczy przyszedł, „aby służyć i dać Swoje życie na okup za wielu”. Spojrzenie na znak krzyża św. jest przypomnieniem tego daru Jezusa, daru odkupienia przez ofiarę własnego życia. Możemy tu również przytaczać przykład pozostawiony nam przez wielu świętych czy błogosławionych. Wymieńmy przykład pozostawiony nam przez św. Jana Pawła II, trudzącego się dla sprawy Ewangelii. Możemy na nowo spojrzeć na św. Maksymiliana Kolbego i jego czyn w obozie podczas II wojny światowej. Możemy przytoczyć przykład i świadectwo wielu ludzi służących chorym, biednym, potrzebującym miłości. Każdy z nas na pewno takie przykłady znajdzie, nawet obok siebie, przykłady mówiące o prawdzie zawartej w słowach Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Starajmy się także te słowa realizować.

27 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

WTOREK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 23,1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi.
Wy zaś nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo tylko jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

 

     „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.”
„Wywyższać siebie” – to coś, co zdaje się być tak bardzo ludzkie, coś, co staje się przedmiotem trosk, dążeń, zabiegów wielu ludzi. Pragnienie bycia dostrzeżonym, zauważonym, docenionym. Pragnienie „zareklamowania” siebie i swoich zasług – z myślą o tym, że tak trzeba czynić, że tak warto czynić. W przeciwnym bowiem razie, kiedy ktoś nie dba o te własne sprawy – to tylko można na tym stracić (w ocenie czysto ziemskiej). A oto Jezus w Swojej nauce stawia nam sprawę w zupełnie innym świetle. Mówi o tym, że wywyższony będzie ten, kto się poniża. W świetle Ewangelii, w Bożej optyce, nie autoreklama się liczy, nie wywyższanie siebie, nie „rozpychanie się łokciami” dla zdobycia pierwszego miejsca... ale pokora serca, postawa uniżenia, postawa prawdy, która dostrzega nie tylko zalety, ale i wady, słabości, niedoskonałości. W tej perspektywie widzi się to, co jest naprawdę wartościowe, w tej perspektywie (czyli Bożej perspektywie) właściwie można ocenić to, co ma prawdziwą wartość, znaczenie. Panie Jezu, daj nam taką postawę w naszej codzienności, byśmy w prostocie serca i pokorze potrafili realizować nasze zadania, nasze powołanie – bez poszukiwania pierwszych miejsc, bez poszukiwania ludzkiego poklasku, bez wywyższania siebie wobec innych!

26 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PONIEDZIAŁEK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 6,36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

 

     „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”
Różne są te miary, którymi się posługujemy w codziennym życiu: długości, pojemności, wagi... Miarę można też w różny sposób wykorzystać, dokonując pomiaru w sposób uczciwy, bądź też z zamiarem wprowadzenia w błąd, oszukania drugiego człowieka. Można mierzyć w sposób bardzo skrupulatny, z dokładnością nawet do „miejsc po przecinku” – albo też traktując sprawę w sposób szczodry, hojny – szczególnie jeśli chodzi o to, by dać coś bliźniemu, podzielić się z nim tym, co sami posiadamy... Słowa dzisiejszej Ewangelii skłaniają do refleksji nad tymi miarami, którymi posługujemy się na co dzień i nad sposobem, w jaki z nich korzystamy. Warto troszczyć się o to, by w sposób uczciwy wymierzać to, co powinniśmy dać innym, co powinniśmy dać jako nasze zobowiązanie – bez oszukiwania, nie zatrzymując dla siebie tego, co powinniśmy oddać. Warto troszczyć się też o to, by dając innym, dzieląc się z innymi tym, co posiadamy – czynić to zawsze z sercem, w sposób hojny, otwarty. Dzielić się miarą miłości, tą miarą, o której mówi nam Jezus, że jest ona dobra, natłoczona, utrzęsiona i opływająca. Takiej miary, takiego mierzenia uczy nas Chrystus, który pozostawił nam własny przykład ofiary złożonej na Golgocie – gdzie nam ukazał miłość dla nas, miłość do końca, miłość bez miary.

25 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Mk 9, 2-10

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

 

     „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”
Każdego roku, właśnie w drugą niedzielę Wielkiego Postu przypomina nam liturgia to szczególne wydarzenie w czasie publicznej działalności Pana Jezusa, które nazywamy Przemienieniem Pańskim. Zabrawszy ze Sobą Piotra, Jakuba i Jana na miejsce odosobnione, ukazuje im, na tyle, na ile mogli ją oglądać oczyma ludzkimi, Swoją chwałę. Obecność Mojżesza i Eliasza, dwóch wielkich postaci ze Starego Testamentu była potwierdzeniem tego, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, zapowiadanym przez słowo Boże i oczekiwanym przez Naród Wybrany. Objawienie tej prawdy zostało uzupełnione słowem Boga Ojca, który mówi trzem uczniom Jezusa – i mówi również nam: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Wskazanie to jest ciągle aktualne, jednak w czasie tych tygodni prowadzących nas do rozważania tajemnic Wielkiego Tygodnia w szczególny sposób jesteśmy wezwani do słuchania Chrystusa Pana, Jego słowa, Jego Dobrej Nowiny. Przeżywajmy ten czas w szczególny sposób otwierając nasze serca na głos Jego nauki w czasie Mszy św., nabożeństw wielkopostnych, rekolekcji czy dni skupienia. Bierzmy także do rąk Księgę słowa Bożego, aby czytać i rozważać to słowo – szczególnie medytując nad wielką miłością Boga dla człowieka, dla każdego z nas. To dlatego, że On „do końca nas umiłował”, ofiarował On Siebie w ofierze naszego odkupienia.

24 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

 

     „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.”
Jedno z bardziej znanych zdań nauczania Jezusa. Wyznacza nam niesamowicie wysoki poziom, który powinniśmy starać się osiągnąć: być doskonałym jak Bóg. Refleksja nam podpowiada, że jest to rzecz niemożliwa. Nasze słabe ludzkie siły, nasza skłonność do ulegania pokusom i okazjom do grzechu wskazują na to, że mimo wielkiej pracy nad sobą, nad własnym życiem – nie osiągniemy nigdy tej doskonałości, o której mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Niestety, świadomość tej ludzkiej niemożności prowadzi niektórych do stwierdzenia: jeśli nie jestem w stanie tego uczynić, to nie ma sensu nawet próbować... Jeśli jednak Chrystus Pan, znając nas, znając nasze ludzkie słabości i ograniczenia, wyznacza nam taką drogę – to znaczy, że warto ją podjąć. Warto podjąć troskę o doskonalenie siebie, warto podjąć troskę o nieustanne zbliżanie się do Boga, troskę o coraz wierniejsze wypełnianie Jego nauki. Powinniśmy ten wysiłek podejmować, stając się w pewnym sensie podobni do sportowców, którzy podejmują trud systematycznego ćwiczenia, systematycznej pracy nad sobą, swoją formą, wynikami zdobywanymi przez siebie. Podejmują oni ten wysiłek z wielkim zaangażowaniem, by stawać się lepszymi w swej dziedzinie każdego dnia. Bądźmy im podobni w naszej systematycznej pracy nad realizacją woli Bożej w codzienności naszego życia!

23 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 5,20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz”.

 

     „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.”
Chrystus Pan mówi do Swoich uczniów w Kazaniu na Górze, zapisanym w Ewangelii według św. Mateusza. Mówi i do nas (bo przecież my też jesteśmy Jego uczniami) tymi samymi słowami o tym, że nasza „sprawiedliwość ma być większa”. Kolejne wiersze i rozdziały tego Jezusowego kazania wyjaśniają bardziej szczegółowo to, co się kryje za tym zdaniem naszego Mistrza. Zatrzymajmy się jednak w tym momencie przy tym słowie Chrystusa, gdzie mówi nam o tym, że sprawiedliwość, o którą Mu chodzi, ma być „większa”. Jezus nam więc stawia wyżej poprzeczkę dla naszego życia chrześcijańskiego. Chce On też, by ta poprzeczka niejako „ciągle się podnosiła”. Mamy bowiem nieustannie pracować nad sobą, nad swym postępowaniem, nad wypełnianiem nauki naszego Pana – tak, byśmy rzeczywiście ciągle do Chrystusa się zbliżali, byśmy ciągle lepiej Jego wolę wypełniali. Nie jest możliwe dla człowieka, by stał się w pełni doskonałym, jednak nie zwalnia to nas od pracy nad sobą. Nie możemy bowiem „stać w miejscu”. Skorzystajmy z trwającego czasu Wielkiego Postu, by wsłuchać się lepiej w słowo Jezusowe skierowane do nas – byśmy mogli starać się je lepiej wypełniać. Chrystus Pan stawia nam wysokie wymagania – ale chce, byśmy starali się je realizować!

22 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

     „Ty jesteś Piotr – Opoka (...)”
Wyznanie Szymona Piotra pod Cezareą Filipową w odpowiedzi na pytanie Chrystusa Pana spotkało się z odpowiedzią Jezusa. W tej odpowiedzi jest jednocześnie informacja o tym, jakie ma być zadanie Piotra w odniesieniu do wspólnoty uczniów Jezusa, w odniesieniu do Kościoła św. – ale też i całego świata. To zadanie spełniał Piotr i jego następcy, kolejni biskupi Rzymu. W obecnym czasie zadanie to realizuje papież Franciszek, jako biskup Rzymu, następca św. Piotra, jako Piotr naszych czasów (jak nieraz mówimy). Jego zadaniem jest pasterska troska o Kościół św., gromadzący uczniów Jezusa. Jego zadaniem jest dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Daje on to świadectwo głoszonym słowem, ale też całą swoją posługą, że Jezus jest Panem. Zadanie prowadzenia Ludu Bożego nie jest zadaniem łatwym. Posługa powierzona papieżowi we współczesnym świecie na pewno nie jest sprawą łatwą, prostą. Jest więc sprawą niesamowicie ważną, by każdy z nas także wspierał go w tej posłudze, w zadaniu prowadzenia Kościoła św. i dawaniu świadectwa o Jezusie. Wspierajmy go wiec naszą modlitwą, modlitwą częstą, nawet codzienną. Polecajmy Panu Bogu posługę Piotra, posługę papieża Franciszka, biskupa Rzymu. Prośmy Boga o potrzebne laski dla niego, aby mógł owocnie pełnić swą posługę dla każdego z nas, dla całego świata.

21 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚRODA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 11,29-32

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:
„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

 

     „ (...) a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.”
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam dwie postacie ze Starego Testamentu: króla Salomona oraz proroka Jonasza. Zarówno król Salomon, znany ze swej mądrości, jak i prorok Jonasz, posłany do mieszkańców Niniwy z wezwaniem do nawrócenia spotkali się z pozytywną odpowiedzią ze strony tych, do których ich słowa docierały. Przywołanie tych dwóch postaci przez Jezusa w czasie Jego publicznej działalności jest wezwaniem do tego, by przyjąć słowa nauczania Chrystusa Pana, Jego orędzie o królestwie Bożym, które przyniósł ludziom i które głosił podczas Swej publicznej działalności. Niestety, nie wszyscy byli otwarci na naukę Ewangelii, choć powinni byli przyjąć to, co głosił im Ten, który jest większy niż Salomon czy Jonasz. Na tym tle w trwającym czasie Wielkiego Postu zastanowić się nam trzeba nad naszym zasłuchaniem w Boże słowo, które do nas dociera w wieloraki sposób. Słuchamy Bożej nauki głoszonej nam podczas Mszy św. czy innych spotkań w świątyni, przyjmujemy Boże słowo w czasie katechezy czy też np. podczas rekolekcji przygotowujących na Święta Wielkanocne. Jak jesteśmy nastawieni do słuchania i przyjmowania tej nauki, która do nas dociera, która jest nam głoszona? Niech ten czas wielkopostny nas szczególnie mobilizuje do przyjmowania tego, co Pan nam mówi w Swoim słowie!

20 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

WTOREK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 6,7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

 

     „Wy zatem tak się módlcie (...)”
Nauka Chrystusa Pana na temat modlitwy uczniów, która jest zawarta w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, skłania do refleksji nad obecnością modlitwy w naszym codziennym życiu. Czy rzeczywiście jest ona obecna w naszym życiu i jakie jest jej miejsce i znaczenie. Powinniśmy tę refleksję połączyć również z pytaniem o to, kim jest dla nas Bóg. Jeśli bowiem rzeczywiście wyznajemy wiarę w Boga, jeśli On jest dla nas Kimś naprawdę ważnym – to znajdziemy czas na rozmowę z Nim, będziemy dążyli do tego, by mieć taką możliwość spotkania z Panem, będziemy też z pewnością mieli o czym z Nim rozmawiać i będziemy też z pewnością chcieli słuchać tego, co On chce nam powiedzieć w ciszy naszego serca. Tak, bo czas modlitwy nie może być tylko czasem przeznaczonym na nasze mówienie do Niego. Musimy także zatrzymać się w czasie naszego spotkania z Bogiem na modlitwie, aby słuchać tego, co jest słowem Pana skierowanym do nas. W czasie trwającego Wielkiego Postu znajdźmy czas na modlitwę, szczególnie zatroszczmy się o modlitwę osobistą w tych dniach. Niech to będzie czas ważny dla nas, niech spotkanie z Panem, możliwość rozmowy z Nim będzie dla nas ważnym momentem naszej codzienności. Niech będzie to czas nie tylko mówienia do Boga, ale także słuchania Jego słowa do nas skierowanego.

19 lutego 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PONIEDZIAŁEK PIERWSZEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? »
A Król im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili».
Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie».
Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?»
Wtedy im odpowie: «Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili».
I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

 

     „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Słowa Syna Człowieczego, dokonującego sądu nad zgromadzonymi przed Sobą ludźmi są słowami ukazującymi nam wielką wartość każdego dobrego uczynku, nawet tego o niewielkiej wartości materialnej, o niewielkiej wartości mierzonej miarą ziemską. Są to słowa, które nas mobilizują do tego, by w codzienności życia takie właśnie dobre uczynki podejmować, starać się je realizować w odniesieniu do innych ludzi, do tych, których spotykamy na drogach życia. Czy potrafimy takie czyny realizować? Łatwiej pewnie czynić je na rzecz osób, które są nam bliskie: członkowie rodziny, krewni, przyjaciele. Trudniej może czynić je na rzecz osób nam nieznanych, ale i do takiego czynienia dobra jesteśmy również wzywani, szczególnie wtedy, kiedy ma miejsce jakieś nieszczęście (kataklizm, katastrofa) i organizacje charytatywne proszą nas, by wesprzeć dotkniętych nieszczęściem. Trudniej czynić dobro tym, którzy w jakiś sposób okazali lub okazują nam swą wrogość... Jednak w każdej z tych sytuacji Jezus wzywa nas do czynienia dobra drugiemu człowiekowi. Mówi nam wprost: dobro czynione drugiemu człowiekowi ma takie znaczenie, jakby było uczynione Zbawicielowi. Starajmy się o tym pamiętać i starajmy się to dobro czynić każdego dnia życia.

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version