Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

13 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 2,13-17

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

 

     „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”
Jezus posłużył się bardzo klarownym obrazem odwołującym się do dziedziny, którą współcześnie nazywamy „służbą zdrowia”. Do lekarza czy też do innych osób należących do personelu medycznego kierujemy swe kroki zwykle wtedy, kiedy doświadczamy choroby, cierpienia, bólu. Udajemy się z nadzieją znalezienia pomocy, ulgi w cierpieniu, powrotu do zdrowia, dobrego samopoczucia, sprawności fizycznej. Chrystus odnosząc do Siebie te słowa chce powiedzieć Swoim słuchaczom (także i nam!) o tym, że może On być nam pomocą na drodze naszego życia. Może On wspierać nas na płaszczyźnie fizycznej, na płaszczyźnie poszukiwania zdrowia w chwili doświadczenia cierpienia, o czym świadczą relacje o cudach uczynionych w czasie Jego publicznej działalności – a także dar uzdrowienia wypraszany u Boga przez modlitwę w różnych momentach dziejów, także współcześnie. Jednak Chrystus chce być Lekarzem naszych dusz, chce wspierać nas i umacniać na drogach chrześcijańskiego życia, realizacji Jego Ewangelii, dawania świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Korzystajmy ochotnie z tej pomocy, której On chce nam udzielać. Przychodźmy do Niego z pokorą i ufnością, prośmy o tę pomoc, której On także chce nam udzielać. Niech Jego łaska nas umacnia każdego dnia!

12 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PIĄTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 2,1-12
Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus widząc ich wiarę rzekł do paralityka: „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden?”
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań, weź swoje łoże i chodź»? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów rzekł do paralityka: „Mówię ci: «Wstań, weź swoje łoże i idź do domu»”.
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: „Jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego”.

 

     „Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy.”
Słowa Jezusa wypowiedziane do paralityka, który następnie został uzdrowiony fizycznie: mógł powstać, mógł sam wziąć łoże, na którym wcześniej leżał – i wyjść z miejsca, gdzie znajdował się Jezus. Słowa, które wzbudziły sprzeciw ze strony uczonych w Piśmie, którzy tam się znajdowali i byli świadkami tej wypowiedzi Chrystusowej. Jednak, jak Jezus to następnie uzasadnił, słowa te były wyrazem Jego władzy. On naprawdę może odpuszczać grzechy. W szczególny sposób daje on nam możliwość otrzymania Jego przebaczeni w sakramencie pokuty, który został przez Niego ustanowiony i powierzony Kościołowi św. Dobrze o tym pamiętać: mamy od Chrystusa Pana szczególny dar, mamy możliwość uzyskania Jego przebaczenia wtedy, kiedy przychodzimy, by wyznać z żalem swoje grzechy i z postanowieniem poprawy w sercu prosimy o dar rozgrzeszenia. Dar, z którego powinniśmy często korzystać, nie czekając zbyt długo na możliwość otrzymania tego Bożego daru przebaczenia – także i dlatego, że jednocześnie otrzymujemy Bożą pomoc do walki z grzechem, z pokusami, z okazjami do grzechu, które napotykamy na drodze życia. Bądźmy wdzięczni za ten piękny dar, którzy został nam pozostawiony przez naszego Zbawiciela. A wdzięczność tę okazujmy przede wszystkim przez troskę o częste korzystanie z tego Chrystusowego daru!

11 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

CZWARTEK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 1,40-45

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

 

     „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.”
Jakże pięknie brzmi prośba trędowatego skierowana do Jezusa: prośba o oczyszczenie, o uwolnienie od ciężkiej choroby trądu, prośba o łaskę zdrowia i możliwość prowadzenia normalnego życia w społeczności – ale prośba, która jednocześnie nie chce wykraczać poza wolę Chrystusa Pana. Pragnienie, by przede wszystkim realizowała się Boża wola. Takie powinno być i nasze pragnienie. O to powinniśmy w naszych modlitwach prosić. Zresztą, tak nas uczy Jezus. W modlitwie „Ojcze nasz” mówi nam, byśmy się modlili: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. Modląc się tymi słowami codziennie mamy coraz głębiej wnikać w ich treść i coraz bardziej rozumieć, że to wypełnienie, to realizowanie Bożej woli, ma być nie tylko intencją naszej modlitwy, ale także naszym nieustannym osobistym wysiłkiem. Jeśli bowiem mówimy przez słowa modlitwy, że chcemy, by Boża wola się realizowała na ziemi, to także przez nasze czyny powinniśmy pokazywać nasze zatroskanie o czynienie tej woli Boga tam, gdzie jesteśmy. Wsłuchujmy się dobrze w te słowa modlitwy tak dobrze nam znanej, modlitwy przekazanej nam przez Jezusa. I kiedy codziennie prosimy o to, by wola Pana się realizowała w naszym świecie – na ziemi, tak jak to jest w niebie – to równocześnie starajmy się o to, by wolę Bożą zawsze realizować naszym życiem.

10 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚRODA PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 1,29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”.
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

     „ (...) całe miasto było zebrane u drzwi.”
Relacja św. Marka Ewangelisty o reakcji ludzi na słowa i czyny Jezusa jest bardzo żywa. Ludzi tak wiele przychodziło, że nie mieścili się w tym domu, w którym Chrystus się znajdował – i dlatego „zebrani byli u drzwi”, gdzie mogli choć trochę zobaczyć i usłyszeć. Słysząc o ich zaangażowaniu w tym, by spotkać Jezusa – można by zastanowić się nad naszą gorliwością, nad naszym zaangażowaniem, by spotkać Pana. Przypomnijmy sobie w tym miejscu choćby to, że św. Jan Paweł II przed laty wezwał nas do tego, byśmy przeżyli w Kościele św. Rok Eucharystii, a więc wezwał nas do tego, byśmy w sposób szczególny rozważali tajemnicę Eucharystii. Byśmy zastanawiali się nad naszym udziałem w Eucharystii, udziałem we Mszy św. Chrystus Pan bowiem przychodzi do nas, jest obecny podczas każdej liturgii Najświętszej Ofiary. W czasie działalności publicznej (według relacji Ewangelisty) „cale miasto” przybyło słuchać, widzieć, spotkać się z Jezusem. A w naszych czasach? Podczas niedzielnej czy świątecznej Mszy św., szczególnie w większych parafiach, widzimy duże grupy ludzi obecnych w kościele, idących na Mszę św. czy z niej powracających. Jak to się jednak ma do całkowitej liczby ludzi wierzących w tej parafii? Choć minął już Rok Eucharystii – to jednak jest to pytanie wciąż aktualne, także i dla nas. Pamiętajmy, że Jezus na nas czeka podczas Mszy św.!

9 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

WTOREK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

     „Wiem, kto jesteś: Święty Boże.”
W dzisiejszej liturgii czytamy fragment z Ewangelii według św. Marka mówiący nam o wypędzeniu złego ducha przez Jezusa podczas nauczania w synagodze w Kafarnaum. Zwraca uwagę fakt, że ten zły duch zna Jezusa, potrafi powiedzieć kim On jest. Mówi, że jest „Świętym Bożym”. Jednak ta wiedza nie prowadzi go do tego, by oddać hołd Jezusowi, by zmienić w jakiś sposób swe postępowanie. Pozostaje złym duchem. Wiedza o sprawach religijnych, wiedza o sprawach Bożych nie musi koniecznie prowadzić do dobrego życia, do lepszego życia, do życia według nauki Bożej. Można z pamięci recytować nawet najdłuższe teksty z Pisma św., można zdobywać bardzo dobre, a nawet celujące oceny z wiadomości katechetycznych, można zdobywać nagrody w konkursach religijnych – ale w swym postępowaniu być dalekim od tego, by tę poznaną wiedzę stosować w praktyce dnia codziennego. Może więc trzeba by było, byśmy pomyśleli o tym, jak staramy się pogłębiać swoją wiedzę religijną – przez czytanie i słuchanie słowa Bożego, przez lekturę książek i prasy religijnej, przez korzystanie z katolickich audycji w radiu i TV. A więc: czy naprawdę dbamy o poznanie prawd naszej wiary – i jednocześnie, na ile staramy się kształtować swoje życie według tej nauki, którą poznajemy. Może trzeba, byśmy o tym pomyśleli?

8 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PONIEDZIAŁEK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

     „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Wchodząc w okres zwykły w liturgii Kościoła św. zaczynamy czytać tekst Ewangelii według św. Marka. Autor podaje nam – jako pierwsze słowa nauczania Jezusa – Jego wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Jest to wezwanie, które w szczególny sposób przypominamy sobie w czasie rekolekcji czy misji parafialnych. Jednak ciągle na nowo musimy sobie przypominać to słowo nauczania Chrystusowego, także na codziennych drogach życia. Sprawa troski o własną wiarę, o jej pogłębianie, o coraz większą wierność Ewangelii, o walkę z grzechem we własnym życiu – musi być sprawą ciągle dla nas ważną. Jako uczniowie Jezusa nie możemy „stać w miejscu”, będąc zadowoleni z naszego życia w takim kształcie w jakim jest. Nie możemy tłumaczyć siebie samych: „nie jestem aż taki zły”, „są inni ode mnie gorsi”... Nie możemy ulegać tendencji, którą moglibyśmy nazwać: „równaniem w dół”. Jest nam rzeczą bardzo potrzebną, by ciągle na nowo słyszeć i przyjmować wezwanie naszego Zbawiciela do pracy nad własnym życiem duchowym, do coraz większej wierności w realizacji naszego chrześcijańskiego powołania, do wypełniania Jego woli w codzienności życia. Niech to dążenie nam towarzyszy nie tylko w jakichś szczególnych momentach, ale niech będzie częścią naszej codzienności!

7 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Mk 1, 7-11

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

 

     „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie.”
Święto Chrztu Pańskiego, które zamyka okres Narodzenia Pańskiego w liturgii prowadzi nas nad Jordan. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy raz jeszcze świadkami chrztu, który Jezus przyjął z rąk Jana u początku Swej publicznej działalności. Wydarzenie to było inauguracją czasu Jego nauczania, a jednocześnie kluczem do czytania i rozumienia tego wszystkiego, co Jezus będzie czynił i mówił w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy. Jego postępowanie, Jego nauczanie powinniśmy czytać w perspektywie słów głosu, który dał się słyszeć w chwili, kiedy Chrystus wychodził z wody po chrzcie. Słowa Boga Ojca, słowa informujące o tym, kim jest Jezus. Jest On Bożym Synem, Synem umiłowanym. Powinien być słuchany właśnie jako Syn Boży, jako Bóg. Jego nauczanie powinno być słuchane i przyjmowane, Jego słowa powinny stanowić prawdziwy drogowskaz życia dla ludzi, Jemu powinno się okazywać szczególne posłuszeństwo. To wskazanie dotyczyło ludzi słuchających Chrystusa Pana w czasie Jego ziemskiego nauczania. Dotyczyło jednak także kolejnych pokoleń ludzi, do których Boże słowo docierało, dzięki świadectwu apostolskiemu, dzięki słowom zapisanym an kartach Biblii, dzięki pracy ewangelizacyjnej i duszpasterskiej kolejnych pokoleń osób powoływanych i posyłanych przez Zbawiciela, aby być świadkami Jego Dobrej Nowiny. Wskazanie to dotyczy także nas. Przyjmujmy więc słowo Jezusa, Syna Bożego i rozważajmy je. Oby było słowem kierującym naszymi krokami na drogach codzienności!

6 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Mt 2,1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

 

     „(...) upadli na twarz i oddali Mu pokłon.”
Św. Mateusz Ewangelista ukazuje nam przez swój tekst, który czytamy dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Mędrców ze Wschodu. Przybywają oni poszukując Króla. Odnajdują Go w Osobie Dziecięcia narodzonego w Betlejem, oddają Mu pokłon i składają dary, które ze sobą przynieśli. W osobach tychże Mędrców przybyłych z daleka dostrzegamy prawdę o tym, że wieść o przyjściu na świat Syna Bożego docierała i wciąż dociera do wielu krajów i narodów świata. Dziś praca misyjna Kościoła jest skierowana ku temu, by nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie do ludów całego świata – szczególnie do tych, którzy jeszcze tej Dobrej Nowiny nie znają lub poznali ją w niewielkim stopniu. Dlatego też ten dzień jest dla nas szczególną okazją do tego, by sobie przypomnieć odpowiedzialność każdego z nas bez wyjątku za sprawę misji w Kościele św. Chrystus Pan pragnie, by Jego Ewangelia docierała „aż po krańce ziemi”. Jako członkowie Kościoła św. powinniśmy również mieć to pragnienie w sercu. I powinniśmy angażować się w to, by Boże orędzie było głoszone na całym świecie. Nasze angażowanie – to dar materialny składany na potrzeby misji; ale to też nasza modlitwa i nasze cierpienia, które możemy ofiarować Bogu w tej intencji. A my – w jaki sposób chcemy uczestniczyć w pracy misyjnej Kościoła św.?

5 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

J 1,43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.
Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.
Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”
Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

 

     „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym.”
O czym mówi Jezus do Natanaela, kiedy ten został przyprowadzony przez Filipa? Nie potrafimy dać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie na podstawie tekstu biblijnego. Jednak, jak wynika ze słów tekst Ewangelii według św. Jana, sam Natanael dobrze zrozumiał to, co do niego Jezus powiedział. Skutkiem czego wyznał swą wiarę w Jezusa, wiarę w to, że On jest Synem Bożym i Królem Izraela. Dzięki zapisowi ewangelicznemu jego wyznanie dociera także do nas. Przyjmując to słowo i to świadectwo Natanaela – zaufajmy jemu i podążajmy za nim na drodze wiary i zaufania Jezusowi. Stając przed Chrystusem Panem również złóżmy nasze wyznanie wiary w Jego godność mesjańską, królewską, boską. Niech ta nasza wiara kieruje nasze kroki ku Niemu, by uczestniczyć w Ofierze Eucharystycznej (szczególnie w każdą niedzielę i tzw. święto nakazane). Niech nasza wiara prowadzi nas do tego, by pośród naszych codziennych zajęć zatrzymywać się przed Nim na osobistej modlitwie. Niech nasza wiara w Chrystusa Pana prowadzi nas do uważnego wsłuchiwania się w słowa Jego Ewangelii, by czynić z Jego nauki rzeczywisty drogowskaz naszego osobistego życia. Niech ta postawa towarzyszy nam każdego dnia tego roku 2018, w którego pierwszym tygodniu jeszcze jesteśmy.

4 stycznia 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

J 1,35-42

Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem.
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” (to znaczy: Chrystusa). I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” (to znaczy: Piotr).

 

     „Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza».”
Z słów dzisiejszej Ewangelii dowiadujemy się o pierwszym spotkaniu uczniów Jana z Jezusem. Idąc za wskazaniem Jana, dwóch idzie za Jezusem, rozmawia z Nim i zostaje z Nim – zapewne na dłuższej rozmowie, na dłuższym słuchaniu tego, co On chciał im przekazać. Następnego dnia, jak nas informuje Ewangelista, Andrzej zawiadamia swego brata Szymona o tym spotkaniu z oczekiwanym Mesjaszem – i następnie przyprowadza brata do Jezusa. Z opisu zawartego w Ewangelii przebija radość serca Andrzeja, który dzieli się wiadomością o spotkaniu z Mesjaszem. Podobna zapewne była radość drugiego z uczniów Jana Chrzciciela, który wraz z Andrzejem miał możliwość rozmowy z Jezusem. Podobną radość przeżył pewnie Szymon, a następnie inni, którzy spotykali Jezusa i przyjęli prawdę o tym, że On jest Pomazańcem, zapowiadanym przez Boga. Czy taka jest nasza radość płynąca ze spotkań z Chrystusem w naszym życiu? Spróbujmy popatrzeć na siebie samych wychodzących ze świątyni z uczestnictwa we Mszy św. czy z czasu spędzonego na adoracji Najświętszego Sakramentu. Spróbujmy przyjrzeć się sobie, kiedy kończymy czas osobistej modlitwy czy czytania Pisma św. Czy rzeczywiście jest w nas radość ze spotkania z kochającym nas Bogiem? Niech nasze spotkania z Jezusem będą także dla nas źródłem radości!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version