Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

30 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SZÓSTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Łk 2,36-40

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 

     „(...) sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.”
Dzisiejszy tekst Ewangelii, który jest czytany we Mszy św., jest dalszym ciągiem wczorajszego tekstu. Maryja i Józef, którzy przybyli wraz z Dziecięciem do Jerozolimy, by wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów ST, spotkali tam Symeona (o czym mówiła nam wczorajsza perykopa). Dziś słyszymy o tym, że była tam w Świątyni także Anna, kobieta w starszym wieku, która również rozpoznała w Jezusie Mesjasza zapowiedzianego w Starym Testamencie – i wielce się uradowała spotkaniem z Nim. Mówi nam św. Łukasz o tym, że Anna „sławiła Boga” i „mówiła o Nim” (tzn. o Dziecięciu). Zatrzymajmy się szczególnie przy tej drugiej czynności owej kobiety. Ewangelista informuje nas, że mówiła ona o Jezusie, dzieliła się swoją radością z przyjścia na świat Mesjasza, z wypełnienia zapowiedzi danych przez Boga Narodowi Wybranemu. Prorokini Anna jest dla nas przykładem dzielenia się z innymi świadectwem o tym, że Jezus się narodził, o tym, że Dziecię Betlejemskie – to Zbawiciel świata, Syn Boży. My mamy dziś, w XXI wieku, być głosicielami Chrystusa, niosącymi innym naszą radość z tego, że Bóg spełnił Swą obietnicę odkupienia świata. W tym czasie świątecznym bądźmy szczególnymi świadkami Jezusa dla tych, których będziemy spotykać w swej codzienności.

29 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

Łk 2,22-35

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

 

     „(...) Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów...”
W kolejnym dniu oktawy Bożego Narodzenia czytamy relację św. Łukasza, Ewangelisty, o ofiarowaniu Jezusa w Świątyni. Maryja i Józef przychodzą z Dziecięciem do Domu Bożego w Jerozolimie, aby spełnić to, co mówi Boże Prawo. A w tym czasie znajdował się tam starzec Symeon, który, dzięki światłu Ducha Świętego, rozpoznał w małym Dziecięciu przyniesionym przez Maryję i Józefa oczekiwanego Mesjasza. Biorąc małego Jezusa w swoje ręce wypowiada swój hymn dziękczynny, swoją modlitwę skierowaną do Boga, w której mówi o tym, kim jest Jezus. „Moje ujrzały Twoje zbawienie.” W trwającym czasie świątecznym zapytajmy samych siebie: czy my „ujrzeliśmy” Zbawiciela, Jezusa? Czy spojrzeliśmy oczyma wiary na Dziecię narodzone w Betlejem, by dostrzec, że to Ten, który jest naszym Królem i Panem, naszym Zbawicielem, Synem Bożym? Czy uczestnicząc we Mszy św. świątecznej spojrzeliśmy z wiarą na ukazaną nam przez celebransa podczas Przeistoczenia Hostię i Kielich, by zobaczyć, że to Chrystus, narodzony w Betlejem, jest obecny w Eucharystii? Czy przyjęliśmy Jezusa w Komunii św. – Tego, który dla nas stał się Człowiekiem? Jeśli tego nie zrobiliśmy – to jest całkiem możliwe, że nie dostrzegliśmy całej wymowy tego czasu świątecznego.

28 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW

Mt 2,13-18

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”.
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.
Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.
Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

 

     „Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch...”
Herod obawia się tych, którzy zagrażają jego władzy. Wśród tych zagrożeń dostrzega także Narodzonego w Betlejem. Na pytania i poszukiwania Mędrców znajduje odpowiedź: oni szukają Króla, zapowiadanego przez Boże słowo. Kiedy ci nie powrócili do niego po spotkaniu ze Świętą Rodziną, podejmuje kroki, aby zabić potencjalnego konkurenta – nawet kosztem śmierci wszystkich małych chłopców zamieszkujących Betlejem i okolice. Nie przeszkadza mu nawet to, że przyjście na świat Jezusa jest częścią Bożego planu, że on powinien przyjąć Mesjasza, posłanego przez Boga. Ważniejsza dla niego jest jego władza, jego pozycja, jego plany na przyszłość. Przeżywając dzisiejsze święto Świętych Młodzianków wspominamy śmierć tych dzieci, nazywając ich męczennikami, bo oddali swoje życie za Chrystusa, choć nie byli jeszcze świadomi tego, co się działo. Zginęli, bo dla Heroda ważniejsze było to, co on chciał, co planował i do czego dążył – niż Boża wola, Boży plan odkupienia świata. Oby Bóg nie spotykał się z takim zachowaniem z naszej strony, byśmy mieli przedkładać nad Niego, nad Jego prawo, nad Jego naukę nasze osobiste plany i pomysły, nasze ludzkie dążenia, które – niestety – bywają nieraz bardzo odległe od tego, czego pragnie Bóg.

27 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOTOŁA I EWANGELISTY

J 20,2-8

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

 

     „Ujrzał i uwierzył.”
Trwamy w okresie oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego, która na nowo nas prowadzi do groty betlejemskiej, aby tam adorować Jezusa, naszego Zbawiciela, narodzonego jako Dziecię, Syn Boży i Syn Maryi. Jednocześnie dziś przeżywamy święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty. Przyjmujemy, poprzez tekst perykopy ewangelicznej, czytanej podczas liturgii Mszy św., świadectwo św. Jana. To on mówi o sobie, kiedy stwierdza: „Ujrzał i uwierzył”. To on, wszedłszy do Chrystusowego grobu w niedzielny poranek i zobaczywszy, że nie ma Jego Ciała – uwierzył w to, że Chrystus zmartwychwstał. O swojej wierze dawał świadectwo całym swoim życiem: jako apostoł, jako głoszący Dobrą Nowinę, jako niosący naukę Jezusa do różnych miejsc, do różnych ludzi. Wpatrujemy się w tę postawę świadka, umiłowanego ucznia Jezusa. Wpatrujemy się po to, by uczyć się takiego dawania świadectwa we współczesnym świecie, wśród ludzi, których spotykamy na drogach naszego życia. Świadectwo o naszej wierze w Syna Bożego, który stał się Człowiekiem i narodził się w Betlejem. Świadectwo o naszej wierze w Zmartwychwstanie Jezusa. Świadectwo o naszej wierze w to, że pozostaje On z nami przez wszystkie dni „aż do skończenia świata”. Świadectwo o wierze w to wszystko, co stanowi przedmiot wiary Kościoła św. Bądźmy takimi świadkami każdego dnia naszego życia i w każdej sytuacji!

26 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Mt 10,17-22

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony”.

 

     „Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.”
Może wywoływać pewne zdziwienie celebrowanie w dniu dzisiejszym liturgicznego święta męczennika, w następnym dniu po uroczystości Bożego Narodzenia. Jednak refleksja nad tym prowadzi nas do wniosku: przyjąć prawdę o przyjściu Syna Bożego na świat, o Jego narodzinach w Betlejem, prowadzi nas do przyjęcia Jego słowa, Jego nauczania i do podążania drogą wskazaną nam przez to nauczanie. Tę drogę, drogę Ewangelii musimy podejmować w każdej sytuacji – także i tej trudnej, kiedy dawanie świadectwa o Chrystusie Panu może się wiązać z szyderstwem, cierpieniem, a nawet męczeństwem. Taki nam przykład pozostawił Szczepan, którego czcimy jako pierwszego męczennika. W słowach dziś czytanej Ewangelii Jezus także i do nas mówi, byśmy byli wierni tej drodze dawania świadectwa o Dobrej Nowinie i nam też mówi: „kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. Tak, droga podążania za Chrystusem, droga Ewangelii, droga dawania codziennego świadectwa o własnej wierze jest drogą prowadzącą do zbawienia. Obyśmy potrafili tą drogą zdążać przez życie w codziennych okolicznościach naszego życia. Choć nie jest to proste ani łatwe, jednak mamy zapewnioną pomoc naszego Mistrza i Zbawiciela, Jezusa. On wspierał trud tylu świętych w kolejnych wiekach historii Kościoła św. – tych kanonizowanych, ale i tych nieogłoszonych oficjalnie świętymi, którzy znajdują się w domu Ojca. Nam także towarzyszy na drodze naszego powołania chrześcijańskiego!

25 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Łk 2,15-20

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

 

     „A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”
Liturgia Bożego Narodzenia jest bardzo bogata – także od strony formularzy we Mszale i tekstów wskazanych w lekcjonarzu do czytania podczas poszczególnych Mszy św.: wigilijnej, w nocy, o świcie i w ciągu dnia. Powyższy tekst jest czytany podczas Mszy św. o świcie. Św. Łukasz nam relacjonuje zachowanie pasterzy po tym, jak usłyszeli przekazaną im wieść o narodzinach Dzieciątka w Betlejem – Mesjasza, Zbawiciela, Pana. Wyruszyli oni w drogę zgodnie z poleceniem i na miejscu przekonali się o prawdziwości słów, które usłyszeli. Spotkali Jezusa, narodzonego Syna Maryi – ale także Syna Bożego. Mówi nam, też św. Łukasz, że pasterze „wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane”. Spotkanie z Jezusem przemieniło się serca, pobudziło ich do wielbienia i dziękowania Bogu za to, co uczynił, a o czym oni się przekonali stając przed Dziecięciem w Betlejem. Niech nasze spotkanie z Jezusem w tajemnicy Jego narodzenia także nas przemienia, przemienia nasze serca, niech nas pobudza do wielbienia Boga za Jego miłość dla nas, do dziękowania Mu za to, że zechciał przyjść na świat, stając się jednocześnie Człowiekiem, podobnym do nas.

24 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

     „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
W ostatnim dniu Adwentu słyszymy znany nam tekst z Ewangelii według św. Łukasza o orędziu przekazanym Maryi w Nazarecie przez archanioła Gabriela. Mówi Jej o wielkich rzeczach: Ona ma być Matką oczekiwanego przez Izrael Mesjasza, zapowiadanego przez Boga. Jednocześnie będzie On Synem Bożym. A poza tym mówi archanioł o tym, że Elżbieta, kobieta już w starszym wieku, uważana za niepłodną – również będzie miała syna. Bóg może czynić i czyni rzeczy wielkie, niepojęte dla ludzkiego rozumu. Tak, dla Niego „nie ma nic niemożliwego”. W szczególny sposób w rozpoczynających się już dzisiejszego wieczoru świątecznych dniach będziemy rozważać to szczególne Boże działanie, mające swe źródło w Jego miłości dla nas. Niech pamięć o tym nam towarzyszy w tych pięknych dniach, które nas będą gromadzić w naszych kościołach, w domach rodzinnych, w gronie bliskich i przyjaciół. Naszemu świętowaniu niech towarzyszy pamięć o tym, że Pan naprawdę uczynił dla nas wielkie rzeczy, uczynił to, co wydaje się być tak trudne do zrozumienia, uczynił to, co tak bardzo wyraża Jego miłość dla nas. Nie możemy o tym zapomnieć, w przeciwnym bowiem razie nasze świętowanie będzie miało tylko zewnętrzny wymiar, będzie pozbawione swej głębokiej, istotnej treści. Dziękujmy Bogu za Jego przyjście na świat i pamiętajmy, że będziemy świętować Boże Narodzenie!

23 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Łk 1,57-66

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.
Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”.
Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię”.
Pytali się więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: „Jan będzie mu na imię”. I wszyscy się dziwili.
A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał, i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: „Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

     „On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię.”
Zażądał Zachariasz tabliczki (bo – jak wiemy – nie mógł mówić), by na niej napisać, jakie ma być imię jego syna. W ten sposób daje wyraz temu, że chce, aby słowo Boże przekazane mu przez archanioła Gabriela się spełniło. Chce, by się spełniło do końca to słowo, o którym wcześniej powątpiewał. Chce, by jego syn nosił to imię, które miało swe źródło w woli Bożej, a nie to, które może by jemu osobiście bardziej odpowiadało (bo przecież chcieli nazwać dziecko imieniem ojca), nie to, które sąsiedzi i krewni chcieli dziecku nadać. Postawa zdecydowania Zachariasza w realizacji woli Boga staje przed nami dziś jako postawa do naśladowania. Bo i nam może niejednokrotnie przychodzi pokusa odstąpienia od woli Bożej – by realizować to, co nam przyjemne, co jest naszym pragnieniem... Może niejednokrotnie my stajemy wobec podobnej presji „sąsiadów i krewnych”, a więc osób z naszego nawet najbliższego otoczenia, które sugerują, zachęcają, namawiają do takiego zachowania, które by było niezgodne z wolą Boga. Obyśmy potrafili w takiej sytuacji zachować się z takim zdecydowaniem, jak uczynił to Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela piszący ze stanowczością: „Jan będzie mu na imię”. Panie Jezu, daj nam moc, byśmy zawsze potrafili Twoją wolę pełnić!

22 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Łk 1,46-56

W owym czasie Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi
i jego potomstwa na wieki”.
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

     „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.”
Matka Boża wyśpiewuje Bogu w domu Zachariasza i Elżbiety hymn uwielbienia za wielkie rzeczy, które Pan Jej uczynił. Szczególnym darem, którym Maryja została obdarzona przez Boga, to Jej godność macierzyństwa. Ona została wybrana przez Boga, aby być Matką Jego Syna, Matką oczekiwanego Mesjasza. Za to wybranie i przeznaczenie do tak szczególnego zadania w historii zbawienia Maryja dziękuje i wielbi Boga. Uczy nas jednocześnie Matka Najświętsza takiej postawy wielbienia i dziękowania Bogu za wszelkie łaski, którymi On nas obdarza. Słowa Maryi mogą być dla nas zresztą szczególnym przykładem – bo zostały przez Kościół włączone do codziennej modlitwy Liturgii Godzin, do Nieszporów. Ci, którzy odmawiają tę modlitwę powtarzają słowa Maryjnego kantyku – i czynią je jednocześnie swoimi własnymi słowami. Odmawiając Nieszpory, wieczorną modlitwę Kościoła, starajmy się te słowa hymnu Magnificat wypowiadać z uwagą, z refleksją, czyniąc je naszymi słowami dziękczynienia Panu za „wielkie rzeczy, które nam czyni”. A jeśli nie korzystamy z Liturgii Godzin w naszej modlitwie codziennej, to starajmy się często sięgać do tekstu Magnificat, by te słowa były także naszą modlitwą – i uczyły nas modlitwy uwielbienia i dziękczynienia na wzór Maryi, naszej Matki.

21 grudnia 2017

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

Łk 1,39-45

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

 

     „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.”
Bezpośrednio po scenie Zwiastowania św. Łukasz w swej relacji Ewangelii Dzieciństwa Jezusa ukazuje nam Maryję udającą się do domu Zachariasza i Elżbiety. Idzie tam, otrzymawszy wiadomość od archanioła o tym, że Jej krewna Elżbieta oczekuje narodzin dziecka. Idzie radować się z Elżbietą z tego powodu, a także zapewne w tym celu, by okazać jej gotowość pomocy w tygodniach poprzedzających narodziny jej syna Jana. Idzie jednak także niosąc już pod Swym sercem Jezusa. Daje o tym świadectwo Elżbieta, która nazywa Maryję „Matką mojego Pana”. Jest to więc wyprawa, która jest jednocześnie niesieniem Jezusa do ludzi. Maryja niesie Syna do domu krewnej. Wydarzenie to jest przypomnieniem tego, że my – jako uczniowie Chrystusa Pana – także powinniśmy nieść Jezusa w świat współczesny. Powinniśmy nieść Jego słowo, Jego Dobrą Nowinę, Jego naukę w różne miejsca współczesności, dokąd sami docieramy. Mamy wnosić Jego naukę w nasze środowiska rodzinne, w nasze miejsca pracy i nauki, w miejsca gdzie spotykamy się z naszymi znajomymi, gdzie załatwiamy różne sprawy codzienności życia. W tych właśnie sprawach powinniśmy także dawać świadectwo tego, że jesteśmy Chrystusowi, jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy włączeni w Jego Mistyczne Ciało – Kościół św. Niech Maryja będzie nam przykładem!

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version