Radio Nadzieja 103,6

Switch to desktop Register Login

Słowo Życia (1338)

10 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SOBOTA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 18,9-14

Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: «Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam».
Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: «Boże, miej litość dla mnie, grzesznika».
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

     „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.”
Odczytujemy dziś raz jeszcze dobrze znaną przypowieść Jezusa. Słyszymy o faryzeuszu i celniku, którzy przybyli na modlitwę do Bożego domu. Chrystus skierował ją do Swoich uczniów, a więc i nam także (którzy jesteśmy Jego uczniami) chce coś powiedzieć. Stajemy i my również przed Bogiem na modlitwie, przychodzimy do Niego znajdując czas w swojej codzienności na spotkanie z kochającym nas Ojcem. To nasz udział we liturgii Mszy św., to nasze uczestniczenie w nabożeństwach Wielkiego Postu: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. To nasze modlitwy odmawiane wspólnie w rodzinie, może w gronie osób znajomych... Ale to także i nasz czas osobistego spotkania z Bogiem pośród naszych zajęć. I trzeba by sobie postawić pytanie o naszą postawę podczas naszej modlitwy. Do której z dwóch postaci z przypowieści jesteśmy bardziej podobni: do faryzeusza czy do celnika? Ten pierwszy staje przed Bogiem właściwie po to, by siebie samego chwalić, by mówić o swoich zasługach: pości, daje jałmużnę... A celnik staje przed Panem ze świadomością swej grzeszności, słabości, aby z pokorą prosić o Boże przebaczenie. Jezus takiej właśnie postawy nas uczy: pokora dziecka Bożego stającego przed Ojcem Niebieskim. Obyśmy potrafili takimi właśnie być!

9 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PIĄTEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mk 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

 

     „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Takie pytanie zostaje postawione Jezusowi przez pewnego uczonego w Piśmie. Czy wynikało ono z autentycznego poszukiwania odpowiedzi na wątpliwości związane z hierarchią praw i zobowiązań postawionych do zrealizowania przed Ludem Bożym – czy też było wyrazem szukania jakiegoś punktu zaczepienia dla oskarżenia Jezusa? Nie wiemy. Niemniej jednak odpowiedź dana przez Chrystusa na postawione pytanie i zwrócenie uwagi na prymat miłości, na pierwszeństwo miłości, na ważność przykazania miłości jest wskazaniem bardzo istotnym także dla nas. Jezus mówi nam o tym, że pierwsze i najważniejsze jest przykazanie miłości Boga. On ma być przez nas miłowany nade wszystko, On ma mieć pierwsze miejsce w naszym sercu i w naszym życiu. I od razu wiąże z tym przykazaniem przykazanie miłości bliźniego. Te dwa przykazania, te dwa drogowskazy pokazują nam właściwą drogę i pomagają także we właściwy sposób ułożyć różne sprawy naszej codzienności, które mogą nieraz się w różny sposób mieszać i gmatwać. W czasie Wielkiego Postu, w czasie przeżywania w naszych parafiach dni rekolekcyjnych i dni sakramentu pokuty trzeba nam o tym pamiętać. To nam też pomoże we właściwy sposób, we właściwej kolejności ustawić sprawy naszego życia. Jeśli bowiem Bóg i Jego nauka jest na pierwszym miejscu (czyli na właściwym miejscu) – to wszystko inne znajdzie swoje miejsce.

8 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

CZWARTEK TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 11,14-23

Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”.

 

     „Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali.”
W dzisiejszej liturgii słowa czytamy relację św. Łukasza o tym, jak w kontekście wyrzucenia złego ducha Jezus ukazuje Swoim rozmówcom, którzy próbowali uzasadnić Jego działania jakimś związkiem z Belzebubem, władcą złych duchów – jak nierozumne są ich słowa, ich próby łączenia Jego działania z działaniem złych duchów. Taka bowiem sytuacja świadczyłaby o jakimś sporze, podziale istniejącym między złymi duchami. Byłoby to postępowanie uderzające w silę oddziaływania złych duchów w świecie. Na tym tle potwierdza się słuszność zasady, którą zwykle formułujemy w słowach: w jedności siła. Naszą troską powinno być także własne staranie o budowanie jedności, o tworzenie takich więzi, o ich pogłębianie. Chodzi tu o jedność z Bogiem: przez modlitwę, przez udział w życiu sakramentalnym, przez rozważanie słowa Bożego, przez powierzanie Bogu swej codzienności. Chodzi też o jedność między naszymi bliźnimi: przez kontakt z nimi, rozmowę, przez gesty ludzkiej dobroci, życzliwości wobec drugiego człowieka; ale też przez dar przebaczenia i prośby o przebaczenia (gdyby taka była potrzeba). Spróbujmy szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu rozważyć nasze możliwości służące pogłębianiu naszej jedności z Chrystusem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

7 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

 

     „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”
Liturgia dzisiejsza przypomina nam fragment ważnego tekstu z Ewangelii według św. Mateusza, który nazwany został Kazaniem na górze. Jezus, jak słyszymy, stawia przed Swoimi słuchaczami dwa zadania do realizacji, a właściwie jedno zadanie o podwójnym wymiarze, bo nie da się tych dwóch wymiarów oddzielić od siebie. Spróbujmy się im bliżej przyjrzeć. Mówi Chrystus o wypełnieniu przykazań oraz o uczeniu innych ludzi ich wypełniania. Nie ulega wątpliwości, że Jego uczniowie, ci, którzy podążają na co dzień Jego drogami powinni troszczyć się o realizację Bożych przykazań w każdej sytuacji ich życia, w całej rozciągłości. Jednocześnie taka postawa powinna być nauką, świadectwem dla innych ludzi, świadectwem zachęcającym do tego, by taką drogę podążania za Chrystusem również podejmować. Z drugiej zaś strony patrząc: nie sposób być wiarygodnym świadkiem życia chrześcijańskiego, życia według Bożej nauki – jeśli samemu nie żyje się tymi zasadami we własnym życiu codziennym. Stąd papież Paweł VI stwierdził: „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”. Słowa te zachowują swą aktualność także w czasach nam współczesnych. A więc bądźmy świadkami Dobrej Nowiny!

6 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

WTOREK III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 18,21-35

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, i tak dług oddać.
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: «Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: «Oddaj, coś winien!» Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: «Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: «Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą?» I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu”.

 

     „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam temat, który bardzo często może dla nas być ważny. Czytamy o rozmowie Jezusa z uczniami i o pytaniu postawionym przez Szymona Piotra o przebaczenie drugiemu człowiekowi. Pytanie, które może też chcielibyśmy uczynić swoim, zadając je Chrystusowi. Nie jest bowiem łatwą rzeczą przebaczyć drugiemu człowiekowi, nawet komuś, kto jest bardzo nam bliski. Raz, dwa razy, może kilka razy... Jednak w pewnym momencie cierpliwość się wyczerpuje, mówimy wtedy, ze już nie potrafimy okazać wyrozumiałości, miłości, przebaczania. Wyraża tę myśl także Szymon Piotr, kiedy pyta się o to, czy należy przebaczyć „aż” siedem razy, a więc taka liczba wydaje mu się duża... Chrystus jednak podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej, podaje liczbę o wiele większą, w praktyce mówiąc: przebaczać należy bez ograniczenia co do wielości razy, przebaczać należy zawsze. Otwartość serca na drugiego człowieka jest zresztą konsekwencją naszej modlitwy kierowanej do Ojca w niebie. Jezus bowiem ucząc modlitwy przekazał nam wzór, który pokazuje nam jak mamy się modlić. Modlitwa, którą nam dał Chrystus zawiera słowa: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Pamiętajmy o tych słowach, tak często przez nam powtarzanych!

5 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

UROCZYSTOŚC ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA

J 15,9-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

 

     „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej (...)”
W dniu kiedy obchodzimy w białostockiej prowincji kościelnej uroczystość św. Kazimierza Królewicza, podczas liturgii czytamy ten właśnie fragment Ewangelii według św. Jana. Ewangelista przybliża nam scenę z Wieczernika, z ostatnich nauk Zbawiciela przed rozpoczęciem Jego Męki. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mówi uczniom o miłości, o trwaniu w miłości. Temat miłości jest jednym ze szczególnie ważnych tematów w nauce Zbawiciela. Wskazuje On też drogę do realizacji trwania w miłości, Jego miłości. Jest to droga zachowywania Jego przykazań, droga wypełniania Jego nauki na co dzień. To w ten sposób możemy rzeczywiście ukazywać naszą miłość dla Boga, dawać osobiste świadectwo o naszej miłości dla Niego. Tak łatwo bowiem mówić o miłości, słowo to pojawia się często w naszej codzienności w różnych kontekstach. Jednak Chrystus nam ukazuje, że miłość realizuje się w czynie, a o ten czyn nie zawsze jest łatwo. W odniesieniu do Boga bardzo łatwo mówić: „Jezu, kocham Cię!”, „Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję”. Jednak te słowa muszą się przekładać na życie, na nasze postępowanie, na spełnianie nauki Ewangelii. W trwającym Wielkim Poście jesteśmy szczególnie zaproszeni do refleksji nad naszą miłością dla Boga. Podejmijmy tę refleksję!

4 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

J 2, 13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”.
Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

 

     „Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.”
Jezus wypędził z terenu świątynnego kupców i tych, którzy się zajmowali wymianą pieniędzy. Jednocześnie przy tym nawiązał do „trzech dni”. W tamtym momencie, jak nam mówi św. Jan, świadkowie nie zrozumieli tego, co mówił. Dopiero w świetle wydarzeń paschalnych i tego, iż trzeciego dnia okazało się, że grób jest pusty i Jezus powstał z martwych, stało się jasne to, co Chrystus wcześniej im powiedział. Można powiedzieć szerzej: w świetle wydarzeń paschalnych, w świetle zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i szatanem, wiele rzeczy z nauczania Jezusa staje się nam zrozumiałe. Jego przyjście na świat miało za swój cel złożenie Siebie w ofierze na Golgocie, On w Swoim nauczaniu zapowiadał Swoją mękę i zmartwychwstanie. Jednak dopiero kiedy to wszystko się dokonało, można było głębiej dostrzec i zrozumieć to, o czym Zbawiciel mówił uczniom. My możemy już z perspektywy wydarzeń paschalnych patrzeć na słowa i całość Jego nauczania, na Jego orędzie Dobrej Nowiny. Skorzystajmy z trwającego czasu Wielkiego Postu, aby wsłuchać się w słowo Jezusowej nauki – może to być np. udział w rekolekcjach, w jakimś dniu skupienia, ale także poprzez osobistą lekturę Bożego słowa. Skorzystajmy z tego czasu, który Pan właśnie nam teraz daje, aby sobie przypomnieć naukę Ewangelię Jezusa Chrystusa, aby ją głębiej poznać i odnieść ją do konkretów swego życia.

3 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

SOBOTA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 15,1-3.11-32

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
„Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: «Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada». Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: «Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników». Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: «Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem».
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: «Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się». I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: «Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego».
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: «Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę».
Lecz on mu odpowiedział: «Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się»”.

 

     „Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie (...)”
Przypowieść ewangeliczna o synu marnotrawnym czy też – jak wielu ją nazywa – przypowieść o miłosiernym ojcu. Dobrze znamy ten biblijny obraz ukazany nam przez Jezusa, według relacji św. Łukasza, który jako jedyny z Ewangelistów przekazuje nam te właśnie słowa Zbawiciela. Dobrze znana nam przypowieść, którą trzeba nam jednak ciągle na nowo odczytywać i widzieć jak naprawdę wiele ma nam ona do powiedzenia. Słyszymy o wielkiej miłości ojca do własnych synów, także do młodszego z nich, do tego, który wymógł na ojcu podział majątku rodzinnego i wziął przypadającą na niego część tego majątku jeszcze za życia ojca. Roztrwonił on następnie to, co otrzymał postępując w sposób zapewne wielce lekkomyślny, nie zastanawiając się zbytnio nad własną przyszłością do czasu, kiedy stracił wszystko i został zmuszony do zajęcia się świniami, zwierzętami nieczystymi dla Żydów, a więc pracą szczególnie poniżającą... Ojciec okazuje mu swe przebaczenie i przyjmuje z powrotem, kiedy ten wyraża swój żal. Bóg Ojciec chce nam także okazywać Swe miłosierdzie i przebaczenie za nasze grzechy, za niewierność Jego nauczaniu i Jego miłości. Obyśmy tylko chcieli skorzystać z tego Bożego daru i korzystali z niego jak najczęściej!

2 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

PIĄTEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Mt 21,33-43.45-46

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.
Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna».
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.
Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego przypowieści poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ Go miały za proroka.

 

     „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.”
Jezus przedstawia Swoim słuchaczom przypowieść o winnicy i o dzierżawcach, którzy mieli przekazać umówiony owoc właścicielowi winnicy. Jak dowiadujemy się ze słów Chrystusa Pana, owi dzierżawcy nie wypełnili zadania, które na nich spoczywało, które im zostało powierzone na mocy umowy z właścicielem winnicy. Czytajmy ten tekst w odniesieniu do nas samych, rozważając prawdę o tym, że Pan oczekuje od nas dobrego owocu. Chodzi tu o owoc życia chrześcijańskiego, owoc świadectwa naszej wiary, owoc dobrego życia, a więc życia zgodnego z naszym powołaniem chrześcijańskim i ze szczególnymi zadaniami, które nam zostały powierzone i które przyjęliśmy na różnych płaszczyznach naszego życia. Aby zrealizować te nasze zadania i móc Panu Bogu złożyć ten owoc, otrzymaliśmy i ciągle otrzymujemy różne dary na drodze życia. Wśród tych Bożych darów są rzeczy o materialnej wartości, ale także jest czas naszego ziemskiego życia, są to nasze osobiste talenty i zdolności, ale także dary Bożej łaski, które nas umacniają na drogach codzienności. Tak, Bóg rzeczywiście obdarza nas w obfitości, ale też pragnie tego dobrego owocu naszego życia, naszej pracy, realizacji powołania chrześcijańskiego. Spróbujmy się zastanowić nad tym, jaki owoc dajemy naszemu Panu.

1 marca 2018

Opublikowano w Słowo Życia Napisał

CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

Łk 16,19-31

Jezus powiedział do faryzeuszów:
„Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu».
Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać».
Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki».
Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają».
«Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą».
Odpowiedział mu: «Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”.

 

     „Żył pewien człowiek bogaty...”
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu, którą relacjonuje nam św. Łukasz w swej Ewangelii, a która jest czytana dziś podczas liturgii, jest bardzo wymowna, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, kiedy to chcemy zastanawiać się nad swoim życiem, dokonać rachunku sumienia, dokonać rewizji swego zachowania i postępowania. Słowa Jezusa każą nam zastanowić się nad swoja postawą i pytać się o to, czy czasami nie jesteśmy podobni do tego bogacza z przypowieści? A to podobieństwo nie musi wcale wynikać z ilości posiadanych dóbr materialnych czy też z czasu włożonego w codzienne oddawanie się rozrywkom... Winą owego bogatego człowieka było przede wszystkim to, że był tak zajęty konsumowaniem swego bogactwa (piękne ubiory, uczty, zabawa...), że zupełnie nie potrafił dostrzec znajdującego się tuż obok jego domu biednego człowieka, któremu wystarczyłaby odrobina okazanego serca, miłosierdzia, pomocy. Na tym tle może trzeba, byśmy pytali się samych siebie o to, czy nie jesteśmy podobni do owego bogacza z przypowieści w tym, że tak zajmujemy się sobą, swoimi sprawami, swoim życiem... – że także nie potrafimy dostrzec naszych bliźnich, również tych znajdujących się obok nas, którym możemy i powinniśmy okazać swe serce. Pomyślmy nad tym, czy nie trzeba nam otworzyć oczy, by popatrzeć wokół siebie?

CEM SpesMediaGroup

Top Desktop version