Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Można składać wnioski o dodatek elektryczny

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Od początku grudnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży można składać wnioski o dodatek elektryczny. Komu on przysługuje i w jakiej wysokości?

Dodatek elektryczny przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie albo wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny a fotowoltaika

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego.
Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym tj. „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje”.

Jeden dodatek na jeden adres

Na jeden adres, można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem. Zasada ta wynika z art. 27 ustawy:
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny a najem.

Dodatek elektryczny mogą otrzymać najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem.

Weryfikacja wniosku

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego
Wysokość dodatku elektrycznego.

Dodatek do prądu to 1000 zł. w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh
Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. , tylko w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

Wypłata dodatku elektrycznego nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny a inne dodatki.

Nie można otrzymać dodatku do prądu, w przypadku gdy został już przyznany dodatek węglowy, dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.
Poprawnie uzupełniony i kompletny wniosek składa się od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wszystkie wnioski złożone po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć od 1 grudnia 2022 r. :
– w formie papierowej :
–  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Dworna 23B
w poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 15:30
– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Wzór wniosku o dodatek elektryczny oraz instruktaż jego wypełnienia znajdują się pod adresem http://mopslomza.pl/dodatek-elektryczny/

      2022-12-07 Wiesław Jagielak, dyrektor MOPS Łomża

 

2022-12-07

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 1 lutego

Słowo Życia: 1 lutego

ŚRODA CZWARTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO Mk 6, 1-6 Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego...