Regulamin przekazywania darowizn on-line

Regulamin darowizn dokonywanych on-line

Regulamin przekazywania darowizn na stronie https://radionadzieja.pl

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Radio Nadzieja, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, NIP: 718-18-60-565, REGON: 040001540-00060, zwanym dalej Radiem usługi polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://radionadzieja.pl przekazywanie darowizn pieniężnych drogą elektroniczną, na działania statutowe Radia Nadzieja.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://radionadzieja.pl w celu przekazania darowizny.

Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://radionadzieja.pl

Zasady przekazywania darowizn na stronie

3. Darowiznę można przekazać po kliknięciu w przycisk „Przekaż darowiznę” na stronie https://radionadzieja.pl Po kliknięciu w przycisk należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Operatora płatności.

4. Przekazywanie darowizn na stronie https://radionadzieja.pl odbywa się za pośrednictwem Operatora płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,

KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437.

5. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

6. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

7. Przekazując darowiznę Darczyńca może wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Podaj kwotę dotacji”.

8. Radio Nadzieja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

9. Operator płatności pobiera od Radia prowizję oraz dodatkowe opłaty. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://tpay.com/dla-platnika.

Reklamacje, reklamacje usług tpay

10. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić do Radia pod adresem sekretariat@radionadzieja.pl.

11. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

12. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, telefonicznie pod numerem infolinii: (61) 66 82 778 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza znajdującego się pod adresem: https://tpay.com/kontakt lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@tpay.com.

Dane osobowe

13. Radio Nadzieja jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Radio zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

14. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.

15. Radio gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny.

16. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są przez okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).

17. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Radio znajduje się w Polityce Prywatności.