Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radio Nadzieja, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, zwane dalej Administratorem; kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@radionadzieja.pl.

2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach następujących i na następujących podstawach prawnych:

a. w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny pieniężnej zawieranej z Administratorem, w związku z przekazaniem przez Panią/Pana kwoty darowizny z wykorzystaniem usługi elektronicznej w serwisie internetowym Administratora pod adresem: https://radionadzieja.pl, która to płatność jest obsługiwana przez Operatora płatności internetowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jeśli dokonuje Pani/Pan darowizny w imieniu własnym) albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jeśli dokonującym darowizny jest inny podmiot w imieniu którego Pani/Pan działa),

b. w celu wykonywania obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c. w celu prowadzenia korespondencji z Panią/Panem, w tym bieżącej komunikacji związanej z kierowanymi do Administratora zapytaniami, w przypadku wystąpienia problemów z obsługą wpłaty darowizny, w celu potwierdzenia przez Administratora dokonania przez Panią/Pana zlecenia wpłaty kwoty darowizny (podziękowania z tytułu dokonania darowizny), na potrzeby obrony przed potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, co stanowi realizację wskazanych prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, a także dostawcy usług płatniczych w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.

Administrator udostępnia Operatorowi płatności internetowych tj. Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz dane dotyczące samej płatności (np. tytułu płatności, kwoty płatności), w celu realizacji płatności przez Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Po udostępnieniu danych, między Panią/Panem a Krajowym Integratorem Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu następuje zawarcie umowy o transakcję płatniczą, w związku z czym Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu staje się niezależnym administratorem Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być dodatkowo przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
– do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przeniesienia danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w czasie, w jakim Radio podlega obowiązkom sprawozdawczym i kontrolnym w zakresie swojej działalności.

Dane przechowywane lokalnie w przeglądarce

9. Dane witryn przechowywane są lokalnie w przeglądarce (z wykorzystaniem cookies lub Web Storage) w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do właściwego korzystania ze strony internetowej https://radionadzieja.pl. by dostosować ją do potrzeb Użytkowników (np. utrzymać sesję logowania). Dane przechowywane z wykorzystaniem Web Storage są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

10. W celu uwierzytelnienia i autoryzacji Użytkowników strony radionadzieja.pl dane witryny przechowywane lokalnie w przeglądarce wykorzystywane są wyłączanie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak:

a) zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości i utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi wielokrotnie powtarzać czynności uwierzytelniania;

b) dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej na urządzeniu Użytkownika.

11. Radio Nadzieja nie wykorzystuje danych witryn w przeglądarce w celu wyświetlania komunikatów reklamowych i ofert dopasowanych do preferencji Użytkownika.

12. Istnieje możliwość wyłączenia lub ograniczenia danych witryn przechowywanych lokalnie w przeglądarce (z wykorzystaniem funkcji plików cookies lub Web Storage) za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji strony internetowej.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Szczegółowe informacje o wyłączeniu lub ograniczeniu danych witryn i plików cookies dostępne są na stronach internetowych właściwych dla odpowiedniej przeglądarki internetowej:
a) Microsoft Edge
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome