Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Sytuacja finansowa miasta jest stabilna

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Urząd Miejski podsumował realizację budżetu Miasta Łomża w 2020 r., która w większości działów przebiegała zgodnie z planem. Dochody ogółem zrealizowano w 101,65%, natomiast wydatki ogółem w 96,65%.

Planowane dochody bieżące zrealizowano w 99,77% i stanowią one 87,38% wykonanych dochodów ogółem. Dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta mają odpowiednio: dochody własne, subwencje i dotacje. W budżecie za 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu  2019 r. w pozycji wykonanie, zwiększył się udział subwencji o kwotę 9.755.016 zł, a udział dochodów własnych o 2.828.387,09 zł. Zwiększył się również udział środków unijnych o 0,04% i dotacji celowych o 2,76%.
– Reasumując wykonanie dochodów ogółem za 2020 r. w stosunku do wykonania za 2019 r. zwiększyło się o 38.194.269,85 zł z tym, że wykonanie dochodów  bieżących wzrosło o 26.553.085,68 zł a wykonanie dochodów majątkowych o 11.641.184,17 zł – informuje skarbnik Miasta Elżbieta Parzych.

Planowane dochody majątkowe zrealizowano w 116,91% i stanowią one 12,62% dochodów wykonanych ogółem. Z wykonania dochodów majątkowych wynika, że zostały one zrealizowane w większym zakresie niż planowano. Spowodowane jest to wpływem w grudniu 2020 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

Plan wydatków ogółem na koniec 2020 roku, został zwiększony o 60.217.715 zł tj. o 13,58%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 8,78%, zaś wydatków majątkowych o 35,97%. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 13,16%, w tym na wydatki bieżące o 13,01% a wydatki inwestycyjne  o 38,98%.

Planowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,47% i stanowią 79,53% wykonanych wydatków ogółem. Z analizy wydatków bieżących wynika, że wykonanie w większości działów oscyluje w granicach 100%. Znaczący wzrost planu wydatków bieżących w stosunku do planu na dzień 01.01.2020 r. na łączną kwotę 32.050.246 zł wystąpił głównie w działach: 150 – „Przetwórstwo przemysłowe”, 600 – „Transport i łączność”, 750 – „Administracja publiczna”, 801- „Oświata i wychowanie”, 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 852 – „Pomoc społeczna” i 855 – „Rodzina” głównie z powodu wprowadzenie do budżetu projektów z udziałem środków z budżetu UE i dotacji na zadania zlecone.

Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 93,59% i stanowią 20,47% wydatków wykonanych ogółem. W 2020 roku zaplanowano do realizacji 80 zadań inwestycyjnych, w tym 14 w ramach wydatków niewygasających z 2019 roku. Z analizy planowanych wydatków majątkowych wynika, że większość z nich zrealizowano zgodnie z planem. Na realizację 26 zadań o największych nakładach finansowych, miasto pozyskało dofinansowanie m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, PFRON, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków RPO.

– W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, realne wykonanie wydatków ogółem jest wyższe aż o 74.094.184,02 zł w tym, wydatki bieżące wzrosły o 34.692.553,62 zł, tj. o 9,84%, zaś wydatki inwestycyjne są wyższe aż o 65,39% tj. o 39.401.630,40 zł. W 2020 roku odnotowaliśmy najwyższe nakłady inwestycyjne na przestrzeni co najmniej 10 ostatnich lat – podkreśla skarbnik Elżbieta Parzych.

Planowana po zmianach nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) w kwocie 7.802.898 zł, na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 16.906.986,24 zł, czyli jest ponad dwukrotnie wyższa. Zatem została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego ogółem wynoszą 18.504.447,43 zł, w tym zaległości 14.413.260,14 zł, z tego najwyższa  kwota z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (9.126.947,89 zł, w tym należności wymagalne  9.093.866,15 zł). Następną największą pozycją są należności z podatków i opłat lokalnych (6.793.310,84 zł, w tym zaległości 4.384.289,29 zł), które są bardzo trudne do wyegzekwowania. Sytuacja nie zmieniła się, Miasto nadal ma duży problem z wyegzekwowaniem powyższych zaległości, w tym  z tytułu podatku od nieruchomości od dłużników będących w upadłości, na kwotę ogółem ponad 3,4 mln zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.669.019 zł, zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień 388.345,70 zł, z tego:
– kwota 224.296 zł stanowi zwolnienie z tytułu podjętych przez Radę Miejską uchwał dla przedsiębiorców czyli pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej,
– kwota 164.049,70zł to skutki wynikające z podjętych uchwał Rady Miejskiej w 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty.  W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę ogółem 21.484,11 zł, natomiast rozłożono na raty bądź odroczono terminy płatności na kwotę ogółem 184.029,56 zł.

Planowane rozchody na 2020 rok w kwocie ogółem 10.849.699,84zł, wykonano w 100%. W I kwartale dokonano jednorazowej spłaty wszystkich rat kapitałowych kredytów, przypadających na 2020 rok. Wcześniejszej spłaty dokonano w celu zmniejszenia wydatków na obsługę zadłużenia. Zadłużenie Miasta z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 161.049.905,31 zł i stanowi 34,82% wykonanych dochodów ogółem. Przetarg na kredyt został rozstrzygnięty w miesiącu lipcu b.r., natomiast uruchomiony według potrzeb do końca grudnia b.r.

Późniejsze uruchomienie kredytu pozwoliło nam na zmniejszenie wydatków na obsługę długu – podkreśla skarbnik Elżbieta Parzych.

Planowane wydatki po zmianach na obsługę długu wykonano w 92,81%, a wynoszą 2.229.825,64 zł i są niższe od tych wykonanych na dzień 31.12.2019 r. aż o 1.339.076,69 zł i są najniższe od co najmniej 10 lat (za 2011 r. wyniosły 3.180.034,60 zł).

– Zawdzięczamy to przede wszystkim obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 55.023.666,35 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie wynikające z wydanych decyzji na wypłatę świadczeń z zakresu pomocy społecznej i rodziny (40.377.131,32 zł) oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, z terminem płatności do końca I kw. roku następnego – tłumaczy skarbnik Elżbieta Parzych.

Rok 2020 był rokiem specyficznym z powodu wystąpienia epidemii wirusa SARS Cov-2.
Pakiety pomocowe przygotowane przez Miasto dla przedsiębiorców odczuwających najsilniej skutki kryzysu tj. zwolnienie z podatku, obniżenie czynszu dla firm, rozłożenie na raty – to wszystko sprawiło, że do kasy miejskiej wpłynęło mniej środków, niż założono w pierwotnym budżecie miasta na 2020 rok o 247.276 zł. Jednocześnie rosły nieplanowane wydatki m.in. związane z zakupem środków antybakteryjnych czy brakującego sprzętu do placówek medycznych. Należy zauważyć, że wprowadzone przez władze państwowe tarcze antykryzysowe tylko w niewielkiej części zrekompensowały samorządom utracone dochody bieżące, dlatego też nadwyżka operacyjna za 2020 rok jest niższa od tej wykonanej w latach poprzednich i tak w stosunku do 2019 roku jest ona niższa o 8.139.467,94 zł.

Odnosząc się do dochodów majątkowych, to należy stwierdzić, że dodatkowym i wstępnie nie planowanym „zastrzykiem” finansowym dla naszego samorządu okazały się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego otrzymaliśmy 9.122.056 zł. Środki te niewątpliwie przyczyniły się do podjęcia decyzji o nierezygnowaniu z zaplanowanych inwestycji – podkreśla skarbnik Elżbieta Parzych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że pomimo bardzo trudnego okresu jakim dla samorządu był miniony rok, dzięki bieżącej i rozważnej reakcji władz miasta na sytuację spowodowaną wybuchem epidemii oraz dzięki solidnej pracy na rzecz pozyskania zewnętrznych środków na realizację planowanych przedsięwzięć i jednocześnie odważnej polityce społeczno-gospodarczej miasta, udało się zamknąć 2020 rok z sukcesem. Wskaźniki ekonomiczne budżetu miasta są dobre, a sytuacja budżetu Miasta Łomża jest stabilna.

UM Łomża

Hits: 1

Autor P. G.

2021-04-06

Więcej informacji z tej kategorii