Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Zgłoś kandydatów do nagrody prezydenta w dziedzinie kultury

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Urząd Miejski w Łomży przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Łomży za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu kultury i ochrony kultury. Termin mija z końcem marca.

Kogo można zgłosić do nagrody?
Do nagrody mogą być nominowani twórcy (sztuki wizualne, muzyka, literatura, sztuki estradowe i sceniczne), animatorzy i popularyzatorzy kultury oraz osoby i podmioty zajmujące się ochroną kultury i dziedzictwa narodowego. Mogą to być osoby indywidualne, zespoły, grupy oraz inne podmioty. Nominaci powinni mieć związek z Łomżą poprzez np. miejsce zamieszkania, działalności a także poprzez łomżyńską tematykę czy też działania kulturalne promujące nasze miasto niezależnie od miejsca zamieszkania.

Kto może składać wnioski o przyznanie nagrody?
Wnioski mogą składać dyrektorzy instytucji kultury, związki twórcze, stowarzyszenia i fundacje  prowadzące działalność kulturalną, lokalne uczelnie wyższe i szkoły artystyczne, związki zawodowe oraz grupy co najmniej 5 osób reprezentujących środowiska twórcze, dziennikarskie i inne zajmujące się popularyzacją kultury.

Termin i sposób składania wniosków:
Komputerowo wypełniony i podpisany wniosek wraz z podpisanym oświadczeniem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Farna 1, pok. 5 do 31 marca 2022 r.  Formularz wniosku wraz z oświadczeniem można pobrać ze strony internetowej www.lomza.pl. lub może być przesłany na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę. Informacje pod nr telefonu: 86 307 00 44 lub 86 216 24 63 (kontakt mailowy: r.borawski@um.lomza.pl).

Wnioski, zgodnie z Regulaminem, zostaną rozpatrzone przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Łomża. Ostateczną decyzję o przyznaniu Nagród podejmuje Prezydent Łomży, a o terminie i miejscu wręczenia Nagród wnioskodawcy i laureaci zostaną poinformowani stosownym zaproszeniem.

UM Łomża

Hits: 15

Autor P. G.

2022-02-18

Więcej informacji z tej kategorii