Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Wkrótce wystartuje jubileuszowy, zielony budżet obywatelski

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Już po raz 10. mieszkańcy Łomży zdecydują o przeznaczeniu części miejskiego budżetu miasta. Na realizację pomysłów samorząd zaplanował 2,5 mln zł. Zadania będzie można zgłaszać od 9 do 30 maja 2022 r. w czterech kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Po raz pierwszy samorząd czeka na tzw. „zielone pomysły” wydzielone z kategorii zadaniach strefowych.

Mieszkaniec Łomży będzie mógł zgłosić pomysły:

a) inwestycyjne (budowa odcinka chodnika, drogi, placu zabaw, miejsca wypoczynku, rekreacji, strefy rodzinnej itp.) w kategoriach:
– ogólnomiejskiej – do kwoty 600 tys. zł,
– strefowej – do kwoty 300 tys. zł na każda ze stref (Centrum, Łomżyca, Południe),
– osiedlowej – do kwoty 60 tys. zł na każde z 15 osiedli,
– Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 100 tys. zł.

b) społeczne (aktywizujące lokalną społeczność, np. spotkania, koncerty, konkursy, warsztaty, akcje społeczne i profilaktyczne, wydarzenia sportowe itp.) w kategoriach:
– osiedlowej – do kwoty 10 tys. zł,
– Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – do kwoty 20 tys. zł.

c) w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego (dotyczące utworzenia i zagospodarowania miejskich terenów zieleni). Na realizację „zielonych pomysłów” wydzielono część budżetu z kategorii strefowej. Wartość zadania zgłoszonego w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50 tys. zł w każdej ze stref, tj. Centrum, Łomżyca, Południe.

Zadania ogólnodostępne

W jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża doprecyzowano  pojęcie ogólnodostępności. Kryterium to musi spełniać każde zgłaszane zadanie. Ogólnodostępność oznacza umożliwienie nieodpłatnego korzystania z efektów realizacji zadania:

– w przypadku zadań infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – w wymiarze co najmniej 30 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty i/lub niedzieli,

– w przypadku zadań innych niż inwestycyjne – realizacja powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając mieszkańcom możliwość korzystania w pełnym zakresie z ich efektów.

Uchwała nr 484/LI/22 Rady Miejskiej Łomży ws. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 1377) określa także, iż zarządca terenu, na którym realizowane będzie zadanie Budżetu Obywatelskiego, zobowiązany jest opracować regulamin korzystania z obiektu/urządzeń w sposób, uwzględniający zasady ogólnodostępności.

Jak zgłosić zadanie?

Zgłaszanie zadań do realizacji w BO 2023 potrwa od 9 do 30 maja 2022 r.

Mieszkaniec Łomży będzie mógł zgłosić dowolną liczbę pomysłów. We wskazanym w harmonogramie terminie na zgłaszanie zadań, formularz zgłoszenia zadania będzie można pobrać ze strony www.lomza.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 (parter).

Wypełniając formularz, należy:

 • wybrać kategorię, w której zgłoszone zostanie zadanie: ogólnomiejskiej, strefowej, strefowej – Zielonego Budżetu Obywatelskiego, osiedlowej czy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,
 • wpisać proponowaną nazwę zadania, jego lokalizację i określić szacunkowy koszt,
 • opisać zadanie, uzasadnić, dlaczego istnieje potrzeba jego realizacji i w jaki sposób wpłynie ono na rozwój Łomży,
 • wpisać do formularza informację o zgodach, deklaracjach, analizach prawnych czy dokumentacji technicznej, jeśli autor wniosku jest w ich posiadaniu,
 • podać swoje dane kontaktowe;
 • zebrać podpisy osób popierających zadanie (10 mieszkańców Łomży, w przypadku osiedli – 10 mieszkańców osiedla, których dotyczy zadanie);
 • podpisać czytelnie formularz i wpisać datę złożenia podpisu.

W przypadku, gdy autorem pomysłu lub osobą popierającą zadanie jest osoba poniżej 16 lat, podpis powinien złożyć rodzic/opiekun prawny.

Wypełniony i podpisany formularz będzie można:

 • wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
 • zeskanować i wysłać mailem na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl
 • wypełnić i wysłać w wersji elektronicznej – po udostępnieniu formularza elektronicznego na www.lomza.pl (trzeba wówczas załączyć skan listy poparcia).Ważne telefony:
 • w kwestiach formalno – organizacyjnych: tel. 86 2168068
 • w kwestiach własności działki: tel. 86 2156824
 • w kwestiach oszacowania kosztów inwestycji: tel. 86 2156801

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

25 kwietnia – 8 maja 2022 r. – kampania informacyjna,
9 – 30 maja 2022 r. – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,
31 maja – 17 czerwca 2022 r. – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,
20 czerwca – 4 lipca 2022 r. – publikacja list zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,
21 – 29 czerwca 2022 r. – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niedopuszczonych do głosowania,
30 czerwca – 15 lipca 2022 r. – rozpatrywanie odwołań,
5 września 2022 r.- ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie,
5 – 19 września 2022 r. – działania informacyjne,
19 września – 3 października 2022 r. – głosowanie,
4 – 24 października 2022 r. – liczenie głosów,
25 października 2022 r. – ogłoszenie wyników.

Autor P. G.

2022-04-25

Więcej informacji z tej kategorii

Słowo Życia: 3 grudnia

Słowo Życia: 3 grudnia

SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA ADWENTU Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w...

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

Rozmowy o Kościele: Wspólnota

W ostatniej audycji "Rozmowy o Kościele" gościliśmy Księdza Jacka Dąbrowskiego, który opowiedział o wspólnocie...