Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Kraj: Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach. Nowelizacja wprowadza regulację, zgodnie z którą w przypadku przekroczenia granicy zewnętrznej, wbrew przepisom prawa, oraz niezwłocznego zatrzymania cudzoziemca, komendant placówki Straży Granicznej wydaje postanowienie o opuszczeniu przez cudzoziemca terytorium Polski oraz orzeka zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej i innych państw obszaru Schengen. Taki zakaz będzie obowiązywał przez co najmniej 6 miesięcy, a maksymalnie przez 3 lata. Dane cudzoziemca zostaną zamieszczone w wykazie osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany i będą przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen.

Nowelizacja umożliwia też szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców pozostawienie bez rozpoznania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli zostanie złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej wbrew prawu. Szef Urzędu nie może pozostawić bez rozpoznania wniosku złożonego przez cudzoziemca, który przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażają niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Polski oraz złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Nowela wprowadza też odpowiedzialność karną za zabieranie, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub czynienie niezdatnymi do użycia elementów infrastruktury w strefie granicznej, w szczególności ogrodzeń, zasieków, zapór lub rogatek.

Ustawodawca przewidział w przepisie przejściowym, iż do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

IAR

Hits: 33

Autor P. G.

2021-10-22

Więcej informacji z tej kategorii