Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Podlaskie: Trwa nabór na stypendia Zarządu Województwa za szczególne osiągnięcia w nauce

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Wszystkich posiadających szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021, mogą składać wnioski o stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Wnioski będą przyjmowane do 8 października 2021 r.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2020/2021 następujące osiągnięcia:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kancerlarii ogólnej (pokój 022) bądź przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2021 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2020/2021 wyniesie 4000 zł.

Wrota Podlasia

Hits: 17

Autor P. G.

2021-10-06

Więcej informacji z tej kategorii