Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Region. Łomża z największym smogiem w województwie podlaskim

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

Smog powoduje w Polsce corocznie zgony kilkudziesięciu tysięcy ludzi, a jedną z jego najbardziej kancerogennych frakcji jest bezwonny benzo(a)piren. Zjawisko smogu intensyfikuje się zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego, a w 70 % odpowiada za to niska emisja, której głównym źródłem jest sektor komunalno-bytowy. W Łomży za złą jakość powietrza odpowiadają setki łomżyńskich pieców-kopciuchów i kominków nie spełniających standardów emisji, w których spalane są m. innymi nieodpowiedniej jakości paliwa stałe, a nawet odpady komunalne. Jak wynika z danych porównawczych, w Łomży pomimo możliwości korzystania z miejskiego programu ograniczania niskiej emisji, nadal niewielu właścicieli decyduje się na wymianę zatruwających nasze środowisko przydomowych źródeł ciepła.

Niska emisja nadal truje mieszkańców Łomży

Rokrocznie od wielu lat notuje się w Łomży groźne dla życia i zdrowia ludzkiego przekroczenia poziomów pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, a w szczególności rakotwórczej frakcji dymu jaką jest benzo(a)piren. Przyczynia się to w znacznym stopniu do rozwoju chorób typu: astma, alergia, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie oskrzeli i płuc, nadciśnienie tętnicze oraz udary i zawały. Według najnowszych badań smog bardzo niekorzystnie rokuje także na przebieg chorób współistniejących związanych z zakażeniem koronawirusem. Według miarodajnych danych uzyskanych z jedynej certyfikowanej w Łomży państwowej stacji pomiarowej za okres styczeń – listopad 2020r, średnioroczny poziom benzo(a)pirenu ponad 6-krotnie przekroczył dopuszczalną normę osiągając alarmujący poziom 4,6 ng/m3. Kierując się wskazaniami opracowanego przez ekspertów z Krakowa kalkulatora smogowego oznacza to, że płuca każdego statystycznego mieszkańca naszego miasta za ten okres, pochłaniały codziennie ilość tej rakotwórczej frakcji smogu zawartą w dymie z 2. papierosów. Według danych porównawczych zalicza to Łomżę do najbardziej dotkniętych smogiem miast województwa podlaskiego. Łomżyńskie powietrze jest prawie 3-krotnie bardziej zanieczyszczone niż w mieście Suwałki oraz 2,5-krotnie przekracza poziom zanieczyszczeń powietrza w Białymstoku.

Od 2021 roku właściciele nieruchomości będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają

W odpowiedzi na alarmujące wskaźniki dotyczące jakości powietrza, rząd polski przyjął w grudniu 2020 roku program pozwalający na zewidencjonowanie źródeł ciepła oraz identyfikację źródeł emisji smogu. Według jego założeń od I kwartału 2021 r. zostanie utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. W tym ogólnokrajowym systemie obligatoryjnie będą gromadzone informacje na temat indywidualnych źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym do 1 MW, co posłuży działaniom ograniczającym zagrożenie smogiem. Ewidencja będzie na bieżąco uzupełniana przy okresowych przeglądach budynków, a na postawie tych informacji samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem w swoich gminach. Działanie na poziomie lokalnym prowadzi również urząd miasta Łomży, który do kwietnia 2021 r. przeprowadzi inwentaryzację źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych posiadających indywidualne systemy grzewcze.

Nie trujmy siebie i sąsiadów

Dane obrazujące zły stan naszego powietrza, powinny zobligować nas wszystkich do zwiększenia intensywności działań nakierowanych na wymianę pieców – kopciuchów, jak również do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w celu istotnego ograniczenia istniejących na terenie Łomży źródeł niskiej emisji i propagowania bardziej ekologicznych czynników grzewczych. Klucz do poprawy jakości powietrza w Łomży leży tylko w naszych rękach i bez upowszechniania społecznie akceptowalnych proekologicznych rozwiązań ograniczających niską emisję, dalej będziemy my i nasi bliscy narażeni na oddychanie powietrzem zawierającym toksyczne frakcje. Dla poprawy jakości powietrza mają znaczenie nawet niewielkie zmiany: kupno paliwa stałego o odpowiednich parametrach, zadbanie o modernizację i sprawność domowego kotła grzewczego, czy też nasza interwencja gdy widzimy, że spalane są odpady komunalne.

oprac. Wojciech Winko – ŁTE „Ekosfera doliny Narwi”

Autor M. Sz.

2021-01-05

Więcej informacji z tej kategorii