Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Mazowsze: 26,5 mln zł z budżetu województwa na inwestycje lokalne

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Rozbudowa dróg, remonty szkół czy przygotowanie terenów inwestycyjnych – to projekty, które już wkrótce będą realizowane przy wsparciu samorządu województwa w powiatach ostrowskim, ostrołęckim i wyszkowskim. Lokalne samorządy otrzymały dziś niemal 26,5 mln zł.

Jak wskazuje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, podpisane dziś umowy to przede wszystkim środki na budowę dróg, ale także remonty szkół czy biblioteki.

– Nasz instrument wsparcia zadań ważnych wspiera najbardziej potrzebne inwestycje, na które gminy niejednokrotnie musiałyby odkładać pieniądze przez lata. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się z efektów już wkrótce – dodaje.

– Wiemy, że potrzeby lokalnych samorządów są duże, dlatego w październiku radni sejmiku przyznali kolejne wsparcie mazowieckim gminom – wskazuje członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. – Do regionu ostrołęckiego trafiło tym razem ponad 50 mln zł na 38 inwestycji.

POWIAT OSTROWSKI

Na podstawie podpisanych dziś umów do gmin z powiatu ostrowskiego trafiło łącznie niemal 8 mln zł. Pięć z nich to inwestycje drogowe w gminie Andrzejewo. Z kolei gminy Ostrów Mazowiecka, Szulborze Wielkie i Nur przeprowadzą prace związane z modernizacją szkół.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewo-Cechny

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 260115W o długości 1450 m. W wielu miejscach aktualny asfalt jest popękany i tworzą się dziury w jezdni co zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. W ramach prac zniszczona nawierzchnia zostanie wymieniona na nową bitumiczną z asfaltobetonu. Zostaną również wykonane obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz ustawione będzie nowe oznakowanie. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 870 tys. zł.

Rozbudowa ulicy Rynek i ulicy Wysockiej w miejscowości Andrzejewo

W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice Rynek i Wysockiej, które znajdują się w samym centrum Andrzejewa. W ramach prac wymieniona zostanie zniszczona nawierzchni jezdni. Powstaną także obustronne chodniki, zatoki postojowe i peron autobusowy. Dodatkowo wybudowana będzie kanalizacja deszczowa oraz przebudowany zostanie wodociąg i oświetlenie uliczne. Samorząd Mazowsza na realizację tej inwestycji przekaże 500 tys. zł.

Odbudowa mostu na drodze gminnej nr 260107W w km 0+160 przez rzekę Brok Mały w miejscowości Kuleszki-Nienałty

Inwestycja obejmuje odbudowę mostu na drodze gminnej 260107W na rzece Brok Mały. Jest to stary, drewniany most o słabej konstrukcji, którego stan techniczny może spowodować w każdej chwili konieczność jego zamknięcia. W ramach prac wykonana zostanie m.in. konstrukcja żelbetowa w postaci dwuprzęsłowej ramy otwartej. Inwestycja zakłada poprawę parametrów technicznych i użytkowych mostu oraz komfortu jazdy, a przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze. Samorząd Mazowsza na jej realizację przeznaczy ponad 1,2 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Rusołęka–Parcele

W ramach inwestycji podniesiony zostanie standard techniczny i użytkowy drogi, która znajduje się na terenie wysoko rozwiniętej działalności rolniczej, a realizacja przedsięwzięcia przyczyni się m.in. do ułatwienia przejazdu ciężkiego sprzętu rolniczego, samochodów dostarczających pasze do gospodarstw oraz odbierających mleko. Ponadto, drogą tą będzie prowadził objazd podczas przebudowy drogi powiatowej, która na czas remontu zostanie zamknięta. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia z masy bitumicznej. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 210 tys. zł.

Remont ulicy Wodnej w miejscowości Andrzejewo

Obecnie ulica Wodna jest w złym stanie technicznym, a liczne spękania i nierówności utrudniają ruch pojazdów i stwarzają niebezpieczeństwo. Dlatego samorząd Mazowsza podjął decyzję o przekazaniu 516 tys. zł na remont drogi. W ramach zadania wymieniona będzie nowa nawierzchnia oraz powstanie warstwa wiążąca i warstwa ścieralna. Na odcinkach o złej konstrukcji i braku nośności wymieniona zostanie także podbudowa. Powstaną nowe chodniki, zjazdy do posesji, a w celu uzyskania prawidłowego spływu wód opadowych poprawiona będzie niweleta drogi.

Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubiejewie

Jednym z problemów szkoły jest brak dostępu do pełni wyposażonego, nowoczesnego obiektu z bazą sportową oraz odpowiedniej liczby sal. W ramach inwestycji powstaną dwie nowe sale dydaktyczne, a istniejące zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Dzięki modernizacji powstanie także sala gimnastyczna z powierzchnią do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz pokój trenera. Dodatkowo powstanie nowe zaplecze sanitarno-szatniowe oraz przebudowana będzie wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 3,3 mln zł.

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Nurze

Planowana inwestycja polega na wymianie instalacji C.O. oraz istniejących grzejników, w budynkach B, D, E, Ł-1, Ł-2 szkoły. W ramach prac wykonany zostanie montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz montaż odpowietrzników automatycznych. Inwestycja obejmuje także remont kotłowni wraz z wymianą istniejącego kotła na nowy. Samorząd Mazowsza na wykonanie kompleksowej termomodernizacji przekaże 420 tys. zł.

Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim

Zadanie obejmuje modernizację budynku szkoły, zagospodarowanie ternu wokół szkoły oraz przebudowę ulic Szarych Szeregów na odcinku bezpośrednio przylegającym do kompleksu szkolnego. W ramach inwestycji wymienione zostaną stare posadzki, drzwi i stare wyeksploatowane źródła ciepła. Prace obejmują także wyremontowanie klatki schodowej i łazienek oraz naprawę tynków i prace malarskie. Teren wokół szkoły zostanie ogrodzony, powstaną nowe chodniki, parkingi oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów wybudowane zostaną bezpieczne zatoki autobusowe, bezpieczne przejścia, chodniki i nowe energooszczędne oświetlenie. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 756 tys. zł.

POWIAT OSTROŁĘCKI

Do gmin powiatu ostrołęckiego trafiło 12,6 mln zł. Gminy Goworowo, Kadzidło oraz Miasto Ostrołęka zainwestują w lokalne drogi. Gmina Lelis wybuduje przedszkole w Białobieli, a Gmina Lelis – filię gminnej biblioteki.

Jak mówi radny województwa Mirosław Augustyniak, to inwestycje, które przełożą się na lepszą jakość życia mieszkańców.

– Większość projektów to koszty liczone w milionach złotych. To inwestycje kosztowne, ale bardzo potrzebne, dlatego współpraca samorządu województwa z gminami jest tu kluczowa – dodaje.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gm. Goworowo – etap II

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+6-2,84. Zaprojektowana nowa droga będzie drogą lokalną. Powstanie jezdnia o szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza, odwodnienie, zjazdy i oznakowanie. Zaprojektowana nowa droga będzie drogą lokalną. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 459 tys. zł.

Przebudowa ul. Przechodniej oraz ul. Strażackiej w Goworowie wraz z budową oświetlenia ulicznego i przebudową kanalizacji deszczowej

Inwestycja obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej, budowę oświetlenia ulicznego, budowę jezdni ul. Przechodniej oraz zjazdów, chodników i miejsc postojowych. Zadanie obejmuje także prace przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne oraz korytowanie i profilowanie. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową i krawężniki. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 456 tys. zł. 

Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia

Inwestycja polega na budowie ul. Natury, przedłużenia ul. Arkadiusza Gołasia, która dzięki temu zyska dostęp do ul. Goworowskiej oraz połączenia drogi z ul. Natury. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 4 mln zł.

Umożliwienie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci mieszkańców gminy Lelis przez budowę Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Białobieli

Inwestycja polega na budowie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Białobieli. Projekt zakłada powstanie budynku parterowego, funkcjonalnie połączonego z salą gimnastyczną szkoły i łącznikiem. W budynku mają powstać dwie sale do zajęć z dodatkowymi pomieszczeniami, kuchnią oraz szatnią. Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosiła 215 m2. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 1,2 mln zł.

Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem

Projekt zakłada budowę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem i zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W ramach inwestycji powstanie wypożyczalnia wraz z pomieszczeniem przeznaczonym na czytelnię oraz miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Powstaną także zaplecza, pomieszczenia socjalne i toalety. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przekaże 2,2 mln zł.

Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory

Samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 1,7 mln zł na budowę drogi gminnej w Wachu. W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia asfaltowa o szerokości 5 m i długości 1,7 km wraz z poboczami, rowami odwadniającymi. Powstanie także oznakowanie drogowe i przebudowany będzie również most, który aktualnie wymaga rozbiórki.

Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed

Zadanie obejmuje budowę nowej drogi gminnej rozpoczynającej się skrzyżowaniem z drogą powiatową, a kończącej się na połączeniu z drogą gminną. Projekt zakłada wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 6 m i długości 2,3 km wraz z poboczami, rowami odwadniającymi oraz ustawieniem oznakowania drogowego. Zadanie obejmuje budowę nowej drogi gminnej rozpoczynającej się skrzyżowaniem z drogą powiatową, a kończącej się na połączeniu z drogą gminną. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 2,1 mln zł.

POWIAT WYSZKOWSKI

Do gmin z powiatu wyszkowskiego trafiło dziś 6,2 mln zł. To środki na projekty drogowe, których zadaniem jest nie tylko ułatwienie podróży mieszkańcom, ale również zwiększenie możliwości inwestycyjnych i przyciągnięcie przedsiębiorców.

Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Wyszkowie

Projekt obejmuje budowę nowych dróg w obrębie dzielnicy przemysłowej w Wyszkowie. Aby zwiększyć atrakcyjność tego terenu, umożliwiając jednocześnie powstanie nowych przedsiębiorstw konieczne jest skomunikowanie terenów inwestycyjnych. Działania te przyczynią się do rozwoju gminy oraz stworzenia nowych miejsc pracy na jej terenie. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przekaże 4 mln zł.

Przebudowa drogi gminnej między miejscowościami Grądy Polewne i Grodziczno, odcinek o długości 1 932,52 mb

Inwestycja obejmować będzie zmianę parametrów użytkowych i technicznych, co pozwoli na przywrócenie nośności jezdni. Rozbudowa obejmować będzie utwardzenie drogi i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, konstrukcji na podbudowie z mieszanki stabilizowanej oraz przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i poboczy. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczy 970 tys. zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Wólka – Wojciechówek – Nowy Lubiel, odcinek o długości 1550 mb

Projekt obejmować będzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 metrów. W ramach prac powstaną pobocza z kruszywa naturalnego, zjazdy indywidualne do posesji i na pola uprawne. Samorząd Mazowsza dofinansuje inwestycję kwotą 970 tys. zł.

Modernizacja drogi gminnej nr 440208W w miejscowości Ostrykół Włościański wraz z utwardzeniem pobocza

Zadanie obejmuje remont drogi gminnej w Ostrykowie Włościańskim. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości ponad 1,3 km, powstanie nowa nawierzchnia jezdni wraz z utwardzeniem pobocza. Samorząd Mazowsza na realizację inwestycji przeznaczy 352 tys. zł.

Mazovia.pl

Hits: 29

Więcej informacji z tej kategorii