Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Słowo Boże na każdy dzień: 21 kwietnia

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

CZWARTEK W OKTAWIE WIELKANOCY

Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.

„On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam».”

Zmartwychwstały Jezus staje pośród Swoich uczniów i mówi – jako Swoje słowo pozdrowienia – „Pokój wam!”. On, ich Pan i Zbawiciel, przynosi im dar pokoju. Ten pokój stał się udziałem uczniów, udziałem wszystkich, dzięki Ofierze Krzyża, przez co zostaliśmy odkupieni, pojednani z Ojcem. To jest dla nas źródło pokoju serca, prawdziwego pokoju. A jednocześnie przynosi Chrystus dar Swego pokoju dla naszej codzienności. W każdej Mszy św. prosimy Jezusa o pokój. Ta nasza modlitwa powinna być tym bardziej żarliwa, gdy dostrzegamy, jak wokół nas brak pokoju, jak konflikty, nieporozumienia, wojny burzą wysiłki dążące do budowania pokoju. Módlmy się więc wytrwale o to, by Jezus obdarzał świat pokojem, by obdarzał pokojem Ukrainę, a także naszą Ojczyznę, by obdarzał pokojem nasze rodziny, by darem Swego pokoju obdarzał każdego z nas. Ów Boży pokój jest także zadaniem każdego z nas. Mamy ten pokój wnosić w życie innych, wnosić ten pokój w środowiska naszej codzienności. Dlatego też trzeba nam również modlić się o to, byśmy potrafili tak właśnie czynić. Niech słowa franciszkańskiej modlitwy staną się naszym wołaniem do Chrystusa: „O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju”. Niech te słowa staną się naszym wołaniem codziennym do Jezusa, byśmy też sami potrafili Jego pokój nieść innym.

      2022-04-21 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 17

Autor P. G.

2022-04-21

Więcej informacji z tej kategorii