Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Kolno: Burmistrz z jednogłośnym absolutorium i wotum zaufania

Ramówka
Facebook
Twitter
Darowizna

W środę, 19 czerwca odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Najważniejszym punktem spotkania było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za wykonanie budżetu za 2023 rok.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przyjęciem protokołu z I zwyczajnej sesji, protokołu z II nadzwyczajnej sesji oraz wysłuchaniem sprawozdania burmistrza z prac między obradami.

Na sesję przybyło 14 samorządowców (jeden nieobecny), którzy jednogłośnie podjęli uchwałę absolutoryjną. Poparcia Burmistrzowi Miasta Kolno Andrzejowi Dudzie udzielono po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. składającego się z: bilansu z wykonania budżetu miasta i łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów miejskich jednostek budżetowych.

Budżet Miasta Kolno na rok 2023 Rada Miasta uchwaliła w dniu 16 grudnia 2022 roku. Dochody uchwalono na kwotę 58 273 232,00 zł, a wydatki na kwotę 62 073 232,00 zł. W czasie wykonywania budżetu nastąpiło wiele zmian po stronie dochodów i wydatków. Zmiany były dokonywane przez Radę Miasta i Burmistrza Miasta. Korekta finansów dotyczyła przede wszystkim zwiększenia środków na zadania inwestycyjne, zlecone i zadania bieżące realizowane przez Miasto Kolno. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 68 838 826,19 zł, a plan wydatków 74 098 213,29 zł.

Dochody zrealizowano na kwotę 68 551 535,33 zł, tj. 99,58 % w stosunku do planu (dochody bieżące zrealizowano na kwotę 46 534 884,49 zł a dochody majątkowe na kwotę 22 016 650,84 zł).

Zdecydowanie największy udział w dochodach miasta Kolno stanowią środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych (30,54 %) i dochody podatkowe (24,28%), w tym udziały w podatkach budżetu państwa. Na kolejnych miejscach znalazły się m. in.: dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone (7,10%), subwencje (23,58%), dochody ze sprzedaży majątku (1,55%) i opłaty lokalne (4,49%).

Wydatki na rok 2023 na plan 74 098 213,29 zł zrealizowano na kwotę 71 014 687,13 zł, tj. 95,84 % w stosunku do planu. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 44 215 632,01 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 26 799 055,12 zł.

Radni przed głosowaniem dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno zapoznali się z opinią Komisji Rewizyjnej, którą reprezentował jej przewodniczący Jarosław Sekściński oraz opinią organu nadzorującego – Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Obie pozytywnie oceniły stan finansów Kolna i nie wniosły żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji dochodów i wydatków w 2023 roku.

„Oceniając wykonanie budżetu za ubiegły rok można z całą stanowczością stwierdzić, że miasto Kolno wykorzystało wszystkie istniejące  możliwości pozyskania środków z zewnątrz. Budżet miasta za 2023 rok został zrealizowany w sposób optymalny do istniejących możliwości. Przy jego realizacji dołożono należytych starań celem uzyskania jak największych dochodów, natomiast  wydatki dokonywane były przy zachowaniu ich celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi” – czytamy w opinii Komisji Rewizyjnej.

Przed głosowaniem samorządowcy debatowali też nad raportem o stanie miasta Kolno, za który włodarz również uzyskał wotum zaufania. – Założenia rozwojowe miasta na 2023 rok zostały w pełni zrealizowane. Presja na dyscyplinę finansową, racjonalna i oszczędna gospodarka finansami miasta umożliwia zachowanie stabilności finansowej i kontynuowanie niezbędnych inwestycji rozwojowych, wzmacniających potencjał społeczno-gospodarczy miasta oraz poprawiających jakość życia mieszkańców. Miasto od lat nie generuje nowego zadłużenia. Podkreślić należy też dużą efektywność Kolna w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej oraz ze źródeł krajowych – informuje Andrzej Duda w podsumowaniu raportu.

Burmistrz podziękował za obdarzenie go zaufaniem i zaangażowanie radnych poprzedniej kadencji w realizację przedsięwzięć istotnych dla rozwoju Kolna.

– Szanowni Państwo! Chcę bardzo podziękować za zaufanie, szczególnie dlatego, że tak naprawdę więcej niż połowa składu rady to są nowi radni. Ze starego składu zostało tylko 7 radnych, a więc to, że ci nowi radni rozliczyli nas z poprzednich prac, to bardzo miłe(…). Mam nadzieję, że współpraca między państwem a mną będzie się układała naprawdę bardzo dobrze, tego bym chciał. Bo wtedy jest to naprawdę z korzyścią dla naszych mieszkańców.  Musimy określić sobie priorytety długofalowe. Wtedy będę mógł kontrolować projekty pod aspektem pozyskania środków finansowych, szukania programów, napisania sobie na tę kadencję mapy funduszy. Wtedy jest dużo łatwiej osiągać sukces w tej naszej samorządowej, niełatwej zresztą działalności. 

Poparcie Rady Miasta to merytoryczna ocena współpracy na wszystkich szczeblach – uważa Andrzej Duda.

– Ten budżet został wykonany bardzo dobrze. Wszystkie założenia zostały zrealizowane zgodnie z planem. Niektóre zadania zostały rozszerzone, bo pozwalały na to środki finansowe, ale takim ewenementem albo historycznym wydarzeniem tamtego budżetu był fakt (…), że wydatki inwestycyjne stanowiły pierwszą pozycję w budżecie naszego miasta. Zawsze była to oświata, różnego rodzaju inne wydatki.

W tamtym budżecie tych inwestycji wykonaliśmy naprawdę wiele. Oczywiście największą z nich to był stadion, którego modernizacja opiewała na kwotę ponad 20 milionów złotych, ale oczywiście wykonywaliśmy inne bardzo ważne zadania jak:  budowa sieci ciepłowniczej, naprawa, remonty i utwardzanie dróg(…).

Wykonanie budżetu wskazuje oczywiście, że zarówno praca burmistrza, ale także Rady Miasta była przeprowadzona w sposób naprawdę bardzo dobry. Bo przy tylu inwestycjach, wymaganych było wiele zmian budżetowych, wiele spotkań z radą. Udawało nam się to i tak naprawdę to, że ten budżet wyglądał tak, jak wyglądał, to oczywiście zasługa burmistrza, zasługa urzędników w Urzędzie Miasta, ale również Rady Miasta, która zawsze pomagała w tych pracach i akceptowała rozwiązania, które proponowaliśmy. 

Burmistrz odniósł się też do proponowanej przez rząd zmiany finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

– Mam nadzieję, że takie budżety jeszcze będziemy mogli tworzyć, chociaż na dzień dzisiejszy rząd planuje wprowadzenie nowej formuły finansowania samorządów (…). Dlatego ta rozpoczynająca się kadencja jest naprawdę pod wielkim znakiem zapytania, te zmiany będą dotyczyć wszystkich samorządów w Polsce (…). Czekamy z niecierpliwością i z nadzieją na to, że ta nowa formuła finansowania będzie lepsza i będzie pozwalała na to, żeby w przyszłości realizować również takie budżety, jaki realizowaliśmy za rok 2023.  

W dalszej części obrad radni przyjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024-2032.
 • w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2024 rok.
 • w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 r.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej, niesamodzielnych ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizatorem programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 na rzecz mieszkańców Miasta Kolno jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie we współpracy z firmą, od której zostaną zakupione „opaski bezpieczeństwa”. Tego typu urządzenia dostępne na rynku są wyposażone w następujące funkcje:

 – przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 – detektor upadku,

 – czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,

 – lokalizator GPS,

 – funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 – funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

 – funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze.

W 2024 r. pomocą w tym zakresie zostanie objętych 50 osób. Program będzie realizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku. Środki na realizację działań będą pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

 • w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w Mieście Kolno dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci oraz uczniów z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program stanowi element polityki społecznej Miasta Kolno w zakresie:

– poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

– poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,

– kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Realizatorem i koordynatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie we współpracy z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi miasta; tj. szkołami podstawowymi i przedszkolem oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne i podmioty niepubliczne.

 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024 – 2028.
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata  2024 – 2028.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej.

W dniu sesji przyjęto też sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za rok 2023, z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2023 rok, z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku, a także sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za I kwartał 2024 r. Zaakceptowano również raport z wykonania w 2023 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2022-2025 wraz z efektami realizacji.

W sesji oprócz Burmistrza Kolna i radnych miejskich uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta Kolno, dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno

 

Autor E. S.

2024-06-21

Więcej informacji z tej kategorii

21 lipca: Jezus dobry pasterz

21 lipca: Jezus dobry pasterz

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA (ROK B)   Mk 6, 30 - 34 Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co...