Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

Łomża: Będzie zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram
Do Rady Miejskiej Łomży trafiły projekty uchwał dotyczące ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. Od czerwca ma ona być naliczana nie od gospodarstwa domowego, tylko od mieszkańca.

Rekomendacje do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Łomża przygotował powołany przez prezydenta specjalnie do tego celu zespół, w którego skład weszli m.in. merytoryczni w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego, radni Rady Miejskiej, prezesi spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele Zakładu Gospodarowania Odpadami oraz firmy zajmującej się wywozem odpadów w Łomży. Podczas kilku spotkań zespołu szczególnie wnikliwie przeanalizowano metodę od “ilości zużytej wody” oraz od “liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość /od osoby/”. Metodę ustalania stawki opłaty „od gospodarstwa domowego” funkcjonującą w Łomży od początku funkcjonowania systemu uznano za niesprawiedliwą, szczególnie dla gospodarstw jednoosobowych. Po analizie wad i zalet za najbardziej odpowiednią dla miasta Łomża uznano stawkę opłaty od osoby.

W związku z powyższym ustalono, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie iloczynem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów proponowane stawki wynoszą 22 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i 16 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej.

W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości stawek określono na 66 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej i 48 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej.

Na zwolnienie w wysokości 50% miesięcznej stawki opłaty będą mogli liczyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcznie od mieszkańca danej nieruchomości będzie przysługiwało właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.

Stosowny projekt uchwały został już skierowany na marcową sesję Rady Miejskiej, a proponowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 czerwca 2020 roku. 

Obecnie obowiązujące stawki wynoszą w zabudowie jednorodzinnej: 100 zł (niesegregowane), 51 zł (segregowane), 30 zł (gospodarstwa jednoosobowe), a w zabudowie wielorodzinnej 60 zł (niesegregowane), 30 zł (segregowane), 20 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

UM Łomża

[related limit=”5″]

Autor P. G.

2020-03-17

Więcej informacji z tej kategorii