Łomża 103,6 fm | Ostrołęka 93,9 fm | Grajewo 93,8 fm

ZGO: Rozbudowa i modernizacja RIPOK w Czartorii

Ramówka
Facebook
Twitter
Instagram

Głównym założeniem projektu „Rozbudowa i modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Czartorii, gm. Miastkowo, woj. podlaskie” jest przygotowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Łomży do przetwarzania, zapewnienia skutecznego odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu zawartych w odpadach selektywnie zbieranych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego dla zmodernizowanej sortowni odpadów wraz z obiektami przyległymi. Przedmiot projektu stanowi stworzenie infrastruktury, która pozwoli na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, aby pozwoliło to wypełnić krajowe i unijne wymagania w zakresie gospodarowania odpadami. Zrealizowanie modernizacji infrastruktury RIPOK Czartoria zwiększy recykling odpadów komunalnych.

Główne założenia oraz cele szczegółowe projektu będą realizowane poprzez modernizację istniejącej linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych znajdującej się wewnątrz istniejącej hali sortowni na terenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii na terenie gminy Miastkowo. Realizacja inwestycji została ujęta w planie inwestycyjnym, który jest załącznikiem do Planu gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2016-2022 i wpisuje się w cele w nim zawarte. Ogólny wymiar i cel inwestycji to również ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, wypełnienie zobowiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pośrednio poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców.

Skuteczny odzysk frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu to przede wszystkim zapewnienie maksymalnego poziomu odzysku oraz umożliwienie wydzielenia kilkunastu frakcji surowcowych.

W modernizowanym Zakładzie nie może zabraknąć zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Zostanie ono zrealizowane poprzez montaż systemu detekcji pożaru. System pozwoli na szybkie wykrycie pożaru i podjęcie działań ratowniczych w celu zagwarantowania możliwości realizacji głównego zadania, jakim jest skuteczny odzyska frakcji surowcowych.

Głównym celem modernizacji instalacji sortowania odpadów komunalnych – części mechanicznej instalacji MBP w Czartorii jest dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie w powiązaniu ze zwiększeniem poziomów odzysku frakcji materiałowych (surowcowych) zawartych w dostarczanych do przetwarzania strumieniach odpadów komunalnych.

Cele realizacji projektu:

  • dostosowanie linii technologicznej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
  • zapewnienie elastyczności prac instalacji sortowania odpadów,
  • zwiększenie poziomu odzysku frakcji surowcowych tworzyw sztucznych, papieru i metali zawartych w odpadach komunalnych,
  • wydzielenie z odpadów komunalnych surowców wtórnych nadających się do recyklingu; poziom wydzielenia poszczególnych frakcji materiałowych powinien kształtować się na poziomie co najmniej 80% ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych w obszar działania poszczególnych separatorów: optycznych, metali żelaznych oraz nieżelaznych,
  • zapewnienie automatycznego sortowania tworzyw sztucznych, papieru i metali z umożliwieniem manualnego doczyszczania i rozsortowywania w kabinach sortowniczych celem zapewnienia wysokiej jakości frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu.

Linia technologiczna będzie dostosowana do przetwarzania zarówno odpadów komunalnych zmieszanych (jak jest obecnie), w tym odpadów komunalnych zbieranych selektywnie o wysokim poziomie zanieczyszczeń pozasurowcowych i frakcją drobną, jak również do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno odpadów tworzywowych, mieszaniny odpadów opakowaniowych (tworzyw sztucznych, papieru i metali), jak również selektywnie zbieranego papieru.

RSz

Hits: 0

Autor P. G.

2020-04-21

Więcej informacji z tej kategorii

Wiara: Druga Niedziela Adwentu

Wiara: Druga Niedziela Adwentu

Bieg roku liturgicznego, który niczym koło, mknie do przodu, niesie dla każdego z nas prawdę o naszym życiu. Dobre...